عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق نحوه استقرار Pseudomonas syringae بر روی تمام مراحل دوره زندگی گیاه، از مرحله کشت بذر تا مرحله بذرگیری از میوه مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه دینامیزم جمعیت P. syringae تحت شرایط مزرعه نشان داد که یک مرحله رورست در دوره زندگی P.s.pv.tomato و P.s.pv. syringae بر ارقام حساس (کانریرو) و مقاوم (کاستون) گوجه فرنگی وجود دارد. میزان استقرار باکتری بستگی به نوع واکنش سلولهای باکتری و گیاه دارد. استقرار باکتری در داخل میوه بطور معنی داری کمتر از قسمتهای رویشی گیاه بود و ای ...

در این بررسی جلبکهای اپی فیت طی یک دوره یکساله از مهر 1379 تا شهریور 1380 از شش ایستگاه در تالاب انزلی نمونه برداری شد . نمونه برداری از بسترهای طبیعی و از بستر مصنوعی چوب که یکماه قبل از نمونه برداری در محل قرار داده می شد انجام شد . طی مطالعه 149 گونه متعلق به 65 جنس شناسایی شد که در شش رده قرار داشتند . از میان آنها رده ‏‎Bacillariophyceae‎‏ غالب بوده و در کلیه نمونه برداری ها مشاهده شد . مطالعه نشان دادکه در فصول سرد سال دیاتومها و در ماههای گرم تابستان سیانوفیتها و کلروف ...