عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی رویکرد نوعمل‌گرایانه یاد‌دهی- یادگیری ریچارد رورتی و امکان بهره‌گیری از آن در نظام آموزشی ایران است. همگام شدن نظام آموزشی ما با پیشرفت‌های جدید، مستلزم آشنایی با فلسفه‌ها و دیدگاههای جدید تربیتی است. یکی از دیدگاههای تربیتی جدید، دیدگاه نوعمل‌گرایی است؛ این دیدگاه حاصل تلاش اندیشمندانی از فلاسفه‌ی تحلیلی است که علاقمند به مکتب عمل‌گرایی بوده و در جهت تقویت و احیای این مکتب، به تجدید‌نظر و اصلاح پاره‌ای از اصول آن پرداخته و دیدگاهی به نام نوعمل‌گرا ...

این رساله در صدد است تا بیان دارد که اندیشه ی سیاسی در قرون هجده و نوزده مبتنی بر متافیزیک و مابعدالطبیعه بود و درکالبدشکافی تئوریک خود؛ مشهورات سیاسی و ایدئولوژیک خویش را مشروط به شاخص‌های معرفت‌شناختی و متافیزیکی می‌کرد. خود مدافعان اندیشه ی سیاسی نیز این تقدم مابعدالطبیعه بر اندیشه‌ی سیاسی را قبول داشته و رعایت می‌کردند. تا این که در پایان قرن نوزدهم این اندیشه پیش آمد که تأسیس و قوام علوم ربطی به فلسفه و متافیزیک ندارد. ریچارد رورتی نوپراگماتیسم آمریکایی، در دفاع از آراء ...

یکی از منظر‌های اساسی در مطالعاتِ نظریِ هنر از دیرباز تا به امروز، چگونگیِ به دست دادن توصیف و تعریف از مسائل فردی و اجتماعی بوده است. در این راستا ریچارد رورتی به فراخور رویکرد پسا-فلسفی‌اش، طرح دو بعدی فرهنگ ادبی را برای آرمان‌شهرش ترسیم می‌کند که شهروندان آیرُنیست آن، به شیوه‌ای جدید مسائل خود و پیرامونشان را بازتوصیف و بازتعریف می‌کنند. آنان در پیِ کشف حقیقت نیستند، بلکه می‌خواهند خود و دنیای پیرامونشان را به گونه‌ای مورد بازتعریف قرار دهند که در قلمرو خصوصی به خودآفرینی ...

این رساله بر آن بوده که ابتدا مبانی فکري و نظري ریچارد رورتی را که بر اساس آنها به نقد و بررسی متافیزیک پرداخته ، با توجه به نوشته هایی که در دسترس بوده، طرح کند .در همین راستا شاخص هاي متافیزیک از منظر وي نیز شناسانده می شوند.اساساً نقد متافیزیک،بنیاد وجه نظر رورتی را تشکیل می دهد. از این رو با توجه به ویژگی هایی که خودِ رورتی برجسته می کند و از دریچه ي آنها می نگرد ، به نقد و ارزیابی پراگماتیستی متافیزیک می پردازد . رویکرد رورتی به متافیزیک و متعلقاتش،پراگماتیستی است و ...

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف معرفتی در پرتو منافع پراگماتیکی آن ها بپردازد. او مدعی است که مسائل فلسفی از قبیل «حقیقت» و «واقعیت» و غیره همچون سایر مسائل دیگر محصول یک امکان تاریخی بوده است و از این رو می توان آنها را کنار گذاشت. بدین منظور، او تمام معرفت شناسی سنتی را با تمام مقولاتش (نظیر حقیقت، عینیت، عقل و غیره) زیر سوال می برد. استدلال او این است که فیلسوفان سنتی(مثل افلاطون، دکارت، و کانت) همواره با باور به واقعیت‌‌های ...

چکیده مکتب پراگماتیسم و نئو پراگماتیسم از مکاتب فلسفی و تربیتی قرن معاصر می‌باشند که دارای دیدگاه‌ها و نظریات و کاربست‌های مستقل خود هستند که با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب امر می توان جهت بهبود امر تعلیم و تربیت استفاده‌های لازم را کسب نمود. دو تن از بنیانگذاران این دو مکتب، جان دیویی و ریچارد مک کی رورتی می‌باشند، که بخصوص دیویی در میدان آموزش و پرورش جهان تأثیر شگرفی به جای گذاشته‌اند، که اولی توجه ویژه‌ای به روش‌های علمی و دومی به ردّ روش‌های علمی دارد. بنابراین این پژوهش ...

چکیده در پژوهش پیش رو با پیش کشیدن مهمترین آرا و اندیشه های فلسفی نوعملگرای رورتی درباره دموکراسی، انسان شناسی و تربیت و نیز گردآوردن مجموعه بحث هایی درباره تربیت دموکراتیک، به بررسی مولفه های تربیت دموکراتیک از منظر نوعملگرایی رورتی ونقش فناوری اطلاعات در گسترش آن پرداخته شد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی و روش استنتاج نظری(قیاس نظری) بهره برده شده است. تحلیل محتوای کیفی، روشی برای جستجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و شبکه های مفهومی است. قیاس نظری نی ...