عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظارت بر روند تغییرات مسیر و الگوی هندسی رودخانه ها به منظور کسب شناخت دقیق و بررسی معضلات و مخاطرات احتمالی در جهت حفظ و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی ضروری می باشد و جزو اولویت های مطالعات ژئومورفولوژی است. رودخانه قزل اوزن یکی از مهمترین رودخانه های ایران است که شکل گیری هندسه بستر آن در بازه های مختلف با یکدیگر تفاوت فاحشی دارد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق محدوده بین 30 کیلومتری شهرستان میانه تا مرز سیاسی استان زنجان بین طولهای جغرافیاییَ تا َ و عرض های جغرافیاییَ ت ...

وجودآب همچنان نقش خودرابعنوان یک قابلیت قابل طرح وعدم آن بعنوان یک محدودیت وبطور کلی بعنوان یک ویژگی حفظ نموده است ،دربرنامه ریزیهای توسعه اقتصادی بعنوان یک پارامتراساسی درطراحیها سیاستگزاریها مطرح میگردد،هدف طرح شناخت رودخانه قزل اوزن وتاثیر متقابل آن بعنوان مهمترین رودخانه منطقه ، برتوسعه مناطق همجوارخود وبررسی امکانات وقابلیتهای توسعه درزمینه بهره گیری ازرودخانه مذکورمی باشد. ...

رودخانه یک مولفه‌شکلی پویا در بین عوارض جغرافیایی به‌شمار می‌رود، بنابراین به‌طور پیوسته‌ای مکان، شکل و سایر خصوصیات خود را برحسب زمان تغییر می‌دهد. معمولا یکپارچگی موجودیت سواحل خاکی تثبیت نشده توسط عواملی تهدید می‌شود. به همین دلیل باید زمینه اساسی تئوریک برای بررسی اهمیت این عوامل در انتخاب و طراحی سیستم‌های ساماندهی ارایه گردد. حفاظت و تثبیت رودخانه مجموعه عملیاتی است که با کاربرد روش‌های ساختمانی، طبیعی و یا تلفیقی از این روش‌ها، دیواره‌ها و سواحل رودخانه را در وضعیت موج ...
  
وظیفه اصلی مدیریت پروژه را می توان ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیتها برای کاربرد مناسب منابع و امکانات به منظور دستیابی به اهداف نهایی پروژه دانست . سیستم اطلاعات مدیریت پروژه نیز سیستمی است که مدیریت پروژه را بدین منظور حمایت و پشتیبانی و پشتیبانی نماید. در تمامی پروژه‌های بزرگ و از جمله طرح ملی احداث راههای حاشیه قزل‌اوزن که در استانهای زنجان، کردستان، اردبیل و آذربایجان‌شرقی واقع است ، به جهت تعداد پروژه‌ها و وسعت آنها، ضرورت وجودی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه کاملا احساس م ...

با طراحی یک مدل فیزیکی پیچانرودی و نجام آزمایشاتی بر روی آن، این دو پارامتر مورد بررسی قرار گرفت. بعنوان نمونه اصلی، یکی از پیچانرودهای رودخانه قزل اوزن جهت طراحی و ساخت مدل فیزیکی برگزیده شد و مدل فیزیکی آن با مقیاس کج و بستر محرک با قطر متوسط ذرات 3 میلی متر در فلومی به ابعاد طولی 14 متر، عرضی 5/1 متر و ارتفاع 80 سانتیمتر احداث گردید. بر روی مدل ساخته شده آزمایشاتی با دبی های 1،2،3،4،5،8 لیتر بر ثانیه و شیبهای 003/0 ، 0078/0 ، 014/0 انجام گرفت. با برداشتهایی که در قبل و ب ...

حوزه آبخیز زنجانرود با وسعت 4614 کیلومترمربع واقع در استان زنجان یکی از حوزه‌های بخش قزل‌اوزن علیا است که در آن عملیات ساماندهی رودخانه زنجانرود از سال 1360 آغاز و تاکنون در طول 30 کیلومتر از رودخانه این طرح اجرا شده است . جنس تشکیلات حوزه این رودخانه از 35 کیلومتری غرب شهرستان زنجان تغییر پیدا کرده و عمدتا از نوع اراضی بدخیم با تشکیلات مارن قرمز گچی و نمکی می‌باشد مطالعه حاضر در اراضی حاشیه‌ای که پس از ایجاد در آنها بمدت سه سال بمنظور تامین عمق مناسب از خاک رسوبگذاری صورت گر ...