عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه امروزه در آموزش و پرورش بعنوان تحول بنیادین از آن یاد می شود، پژوهش و پژوهش محوری ا ست. این رویکرد نگاه ویژه ای به پژوهش و ساختن انسان های پژوهشگر دارد. به نظر،اندیشه ورزی مبنای خوبی برای تقویت پژوهشگری در افراد می باشد. با توجه به محورهای مورد اشاره دراسنادتحولی، با ایجاد تحول اساسی در محتوا ، روش های یاد دهی -یادگیری و ا رزشیابی، می توان به سمت تربیت متربیانی متفکر، خلاق و پژوهشگر حرکت کرد و شایستگی های لازم را در دانش آموزان در راستای توانائی شناسائی مساله ها و پیدا ک ...

هدف اصلی مطالعه حاضر "بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و روحیه شغلی معلمان مدارس ابتدائی دخترانه شهر همدان در سال تحصیلی 89-88 بود.سوالات پژوهشی بادر نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی مدیران یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری و روحیه شغلی معلمان و با توجه به متغییرهای چون سنوات خدمت و سن مدیران ومعلمان مطرح وبررسی شد.روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری در این پژوهش عبارت است ازکلیه مدیران ومعلمان مدارس ابتدائی دخترانه شهر همدان که از این جامعه تعدا ...

توجه به آن دسته از صفات و آشفتگی‌های روانی در دانشجویان می‌توانند تاثیر نیرومندی بر سلامت روان و موفقیت آنها در دانشگاه و آینده داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی فقدان روحیه در دانشجویان بر اساس متغیرهای آشفتگی روانی، آشفتگی اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 400 دانشجو (200دختر و 200پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه دولتی شهرستان سمنان به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعا ...

هدف اصلی در این پژوهش بررسی عوامل موثر بر روحیه علمی دانشجویان کارشناسی ارشد است. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریه‌های مرتن و هگستروم تدوین شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نیز عبارتند از: علاقه به رشته تحصیلی، ارزیابی دانشجویان از حمایت‌های دانشگاه از فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی آنان، میزان امکانات آموزشی دانشگاه، ارزیابی دانشجویان از همکاری‌های اساتید با آنان، ارزیابی دانشجویان از دیدگاه اطرافیان نسبت به رشته تحصیلی‌شان و رشته تحصیلی دانشجو. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان ک ...

به منظور بررسی رابطه بین سبکهای رهبری(ساخت دهی و مراعات)با روحیه معلمان این پژوهش در میان معلمان دبیرستانهای پسرانه به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان دبیرستانهای پسرانه شهر همدان در سال تحصیلی 91-92 بود؛ که از بین آنان 120 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار سنجش,پرسشنامه سبک رهبری هالپین شامل 30سوال و پرسشنامه روحیه معلمان شامل 23سوال که در مقیاس 5درجه ای لیکرت درجه بندی شده اند می باشد.برای تعیین ضریب پایایی ابتدا پیش آز ...

محور هر راهبرد و سیاست سازمانی و هر گونه بهره گیری از منابع، افراد سازمان هستند. وابستگی تجارت کشور ایران به حمل و نقل دریایی از یکسو و هزینه های گزاف آموزش دریانوردان براساس استاندارد STCW و انصراف فراوان از شغل در این صنعت، اهمیت بررسی مدیریت انگیزش در ارگان های دریایی را مورد تایید قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین عوامل موثر انگیزشی و ارائه راهکار در جهت افزایش روحیه کاری دریانوردان ایرانی می باشد. لذا در این تحقیق پس از بررسی پیشینه تحقیق به بررسی تئوری های مهم ...

این پژوهش درصددبررسی تاثير روش تدريس عملي وتوضيحي جان ديويي در تقويت روحيه كارآفريني انجام گرفته است . تعداد 80 نفر از دانشجويان انتخاب شده وبه روش آزمايشي دردوگروه گواه وآزمايش درچهار كلاس قرار گرفتند ومتغيير هاي وضعيت اقتصادي ، شاغل وغير شاغل بودن ،وضعيت تحصيلي ،رشته ،بومی وغیر بومی ،كنترل شدند .جهت سنجش روحيه كارآفريني از پرسشنامه روحيه كارآفريني استفاده شد كه ابعاد چهار گانه روحيه كارآفريني را مورد بررسي قرار مي دهد . همچنين رابطه 3 متغيير جمعيت شناختي با روحيه كارآفريني ...

هدف از اين مطالعه ساخت، اعتباريابي و رواسازي مقياس روحيه ی پژوهشي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه های تحصیلی بود. پرسشنامه اولیه با 43 عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله ی اجرای نهایی 1425 دانش آموز دختر پایه های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته های مختلف با روش های نمونه گيري احتمالي-غيراحتمالي (خوشه اي-كومه اي) انتخاب شدند و به مقياس ر ...

به گفته ارگان)١٩٩٨( رفتار شهروندي سازماني اشعار به رفتارهايي دارد که عنان اختيار آن در دست خود کارکنان است و سيستم هاي پاداش رسمي تضمين کننده بروز و ظهور آنها نيستند ولي،چنين رفتارهايي اثر بخشي سازمان را ارتقا مي دهد.هدف غايي اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس سازماني،هويت سازماني و روحيه سازماني بارفتار شهروند سازماني است. بررسي ادبيات گذشته نشان مي دهد که تاکنون پژوهشي درباره پيوند سه متغير نرم سازماني فوق با رفتار شهروندي سازماني انجام نشده است. براي بررسي پرسش هاي پژوهش از چها ...