عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به نمرات سبک مدیریت ادغامی و سازمانی و روحیه دبیران کلیه دبیرستانها ابتدا برای هرمدرسه جداول مشخصی طراحی گردید که نشان‌دهنده سبک مدیریت و روحیه دبیران هر دبیرستان بود.سپس برای نتیجه‌گیری، هریک از فرضیات تحقیق بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل از فرضیات بشرح زیر می‌باشد.الف - یافته‌های ناشی آزمون فرض اول که با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بین نمرات سبک مدیریت ادغامی و نمرات روحیه دبیران در کلیه دبیرستانها انجا ...

جامعه آماری پژوهش مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 73-74 بوده است . نمونه آماری 10 درصد کل دانشجویان و 50 درصد کل مدرسان می‌باشند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد:-1 از دیدگاه پاسخ‌گویان مدرس و دانشجو قیمت کتاب در سال تحصیلی 73-74 خیلی گران بوده و به عنوان یکی از عوامل مهم کمبود مطالعه دانشجویان مطرح می‌باشد. -2 کتابخانه‌های مراکز تربیت معلم در راستای ایجاد زوجیه مطالعه و تحقیق در دانشجویان امکانات لازم را ندارد. -3 از دیدگاه پاسخگویان، همکاری مس ...
نمایه ها:
روحیه | 
بررسی | 
تحقیق | 

امروزه پژوهش و تولیدعلم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه است. و در سیاست گذاریهای کلان کشورهای پیشرفته در زمره ردیف های نخست برنامه ریزی به حساب می آید . یکی از شاخص هایی که براساس آن کشورهای مختلف درجه بندی می شوند و جایگایی که در توسعه برای آنها در نظر گرفته می شود ، وجود محیطهای دانشگاهی و میزان مشارکت آنها در تولید علم ( پژوهش ) است. کیفیت آموزش عالی در ایران مسئله‌ای است که مورد بحث و موجب نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران و استادان کشور نیز هست. موفقیت و پیشرفت دانشگاهها ...

پژوهش های گذشته نشان می دهد که عوامل متعددی بر ارتقاء روحیه کارمندان تأثیر می گذارند. اما تا کنون پژوهشی در زمینه تأثیر شفافیت و اعتماد سازمانی بر روحیه سازمانی کارکنان دولتی ایران انجام نگرفته است. پژوهش حاضر این ادعا را مورد آزمون قرار داده است که برداشت مثبت کارکنان از شفافیت سازمانی خود ضمن تأثیرگذاری مستقیم بر روحیه کارکنان با ایجاد فضای اعتماد سازمانی، روحیه کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد. روش بررسی: تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده و به شکل میدانی اجرا شده ا ...

به منظور بررسی رابطه بین سبکهای رهبری(ساخت دهی و مراعات)با روحیه معلمان این پژوهش در میان معلمان دبیرستانهای پسرانه به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان دبیرستانهای پسرانه شهر همدان در سال تحصیلی 91-92 بود؛ که از بین آنان 120 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار سنجش,پرسشنامه سبک رهبری هالپین شامل 30سوال و پرسشنامه روحیه معلمان شامل 23سوال که در مقیاس 5درجه ای لیکرت درجه بندی شده اند می باشد.برای تعیین ضریب پایایی ابتدا پیش آز ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری (وظیفه‌گرا و رابطه‌گرا) مدیران با روحیه و وفاداری دبیران مقطع متوسطه شهر زاهدان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیه دبیران متوسطه شهر زاهدان (1506= N ) و حجم نمونه آماری 306 نفر می‌باشد، جهت انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش شامل سه پرسش‌نامه تلخیص شده سبک رهبری باردنز و متزکاس (1969)، روحیه بنتلی و ریپلی (1972) و وفاداری محقق ساخته می ...

در آييني كه در نخستين پيامش با فعل امر "بخوان "‌‌ "اقراباسم ربك "آغاز و عنوان كتاب آسماني اش"قرآن" به مفهوم "خواندني"است؛ طبيعي است كه "تفكر"نيز از ارج و اعتبار والايي برخوردار است. و چنين است كه در مكتب گران قدر ما ‌يعني اسلام "تفكر "نه تنها "عبادت" كه ساعتي انديشيدن از عبادت‌ يك سال بهتر معرفي شده است. در همين راستا و با توجه به اهميت موضوع، محقق جهت يافتن راه حل اين مسئله كه: چگونه می توان از طريق آموزش تفكر محور، ‌به پرورش تفکر و روحيه ی پرسشگری دانش آموزان پایه چهارم ابت ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جو سازمانی مدارس بر روحیه دبیران دبیرستانهای شهر شیراز می باشد. جامعه آماری کلیه دبیرستانهای دولتی شهر شیراز بوده و نمونه مورد مطالعه 34% از جامعه آماری که شامل 60 دبیرستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از چهار ناحیه آموزش و پرورش به نسبت انتخاب شدند. برای بدست آودرن اطلاعات از دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه دبیران استفاده شد که بین دبیران دبیرستانها توزیع گردید و سپس با استفاده از بسته نرم افزاری ‏‎SPSS‎‏ و کاربرد روشهای ...
نمایه ها:
دبیر | 
مدرسه | 
شیراز | 
روحیه | 
1380-1379 | 

جامعه آماری در این پژوهش 2000 نفر می‌باشد و 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع گردید. 155 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روایی پرسشنامه عوامل مرتبط 85/0 و روایی پرسشنامه روحیه 88/0 محاسبه گردید و اعتبار پرسشنامه عوامل مرتبط 82/0 و اعتبار پرسشنامه روحیه 84/0 محاسبه گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی کندال، آزمونهای من-ویتنی و کروسکال-والیس استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که: 1-بین عوامل مادی و روحیه کارکنان را ...