عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت ها و غیر الکترولیت های سرم خون ماهی سفید، خون گیری از ساقه ی دمی 25 ماهی نر و 25 ماهی ماده صید شده در صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت. پس از جدا کردن سرم مقادیر پارامترهای گلوکز، اوره، کراتینین، کلسترول، تری گلیسیرید، بیلی روبین، پروتئین تام، آلبومین، کلسیم و فسفر توسط دستگاه اتوآنالیزور و مقادیر سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری گردید. جهت مقایسه مقادیر، بین دو جنس نر و ماده از آزمون t-test و جهت تعیین همبستگی پارامترها ...

در این مطالعه اثر زمان مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه به مصب گرگانرود روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی (طول دوره تحرک اسپرم، تحرک ، تراکم اسپرم و حجم اسپرم) و بیوشیمیایی (یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم پی- اچ، پروتئین کل، گلوکز و کلسترول سمن بررسی شد. به این منظور زمان مهاجرت تولید مثلی مولدین به سه دوره زمانی تقسیم و در هر دوره زمانی از 10 ماهی نرهم اندازه نمونه های اسپرم (بدون خون، ادرار و مدفوع) به میزان یکسان با فشار آرام به ناحیه شکمی استحصال گردید. سپس نمونه ها ...

دسترسی به مقادیر مرجع پارامترهای سرمی از اهمیت ویژه ای جهت ارزیابی درمانگاهی و تشخیص بیماری ها در حیوانات مختلف واز جمله آبزیان برخورار است. جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم های سرم خون ماهی سفید، خون گیری از ساقه ی دمی 20 ماهی نر و 20 ماهی ماده صید شده از صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت. پس از جدا کردن سرم، مقادیر پارامترهای ALT، AST ، ALP، CPK و LDH اندازه گیری گردید. علاوه بر تعیین مقادیر مرجع جهت کل جمعیت ماهی سفید، مقادیر مرجع مربوط به دو جنس نر و ماده نیز از نظر آماری ...

در این مطالعه به بررسی برخی عملکردهای تنظیم اسمزی بچه ماهیان کلمه خزری پرداخته شد. در این آزمایش در مرحله اول بچه ماهیان کلمه با وزن تقریبی 2/ 3-3 گرم، پس از آداپتاسیون در شرایط آزمایشگاهی به تعداد 30 عدد در هر تشت پلاستیکی (با حجم آبگیری 20 لیتر) و شوری های 5 ،10، 15 گرم در لیتر (در سه تکرار) منتقل شدند. قبل از شروع آزمایش، نیمی از تیمارها در معرض یک شوک حرارتی (26 درجه سانتی گراد تا 2 ساعت) قرار گرفته بودند. 24 ساعت قبل از شروع آزمایش غذا دهی قطع شد. در طول دوره ی آزمایش دم ...

سنجش فعالیت آنزیم های گوارشی می تواند به عنوان یک شاخص مطلوب جهت ارزیابی فرایند گوارش و شرایط تغذیه موجود استفاده شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دوره های مختلف گرسنگی، بر رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی کلمه، Rutilus rutilus در طی دوره گرسنگی و غذادهی مجدد بود. بدین منظور 4 تیمار (میانگین وزن هر ماهی 0/123 ± 1/68 گرم) در نظر گرفته شد. در تیمار اول (گروه شاهد) ماهیان دو بار در روز، تا حد سیری با غذای تجاری SFK تا پایان دوره آزمایش تغذیه شدند. تیمارهای دوم، سوم و چه ...

امروزه استفاده از مواد جاذب جهت افزایش رشد و تقویت سیستم ایمنی ماهی در بین پرورش-دهندگان رایج شده‌است. تریپتوفان یک آمینواسید ضروری می‌باشد که به‌عنوان پیش‌ماده جهت ساختن سرتونین مطرح است و می‌تواند جهت کاهش استرس مفید باشد. ماده جاذب دیگر، بتائین می‌باشد که محلول در آب و از نظر مولکولی با‌ثبات است و به نظر می‌رسد در بهبود غذاگیری از طریق تحریک حواس بویایی و چشایی تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر بتائین و تریپتوفان بر روی برخی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه ماهیا ...

اکثر رودخانه‌های سواحل ایرانی دریای خزر در گذشته، مکان تکثیر طبیعی ماهی سفید بوده،‌ ولی در حال حاضر فقط برخی از این رودخانه‌ها محل اصلی مهاجرت بهاره ماهی سفید محسوب می‌شوند. بنابراین در این تحقیق تاثیر برخی از عوامل محیطی در مصب رودخانه‌های مهم حاشیه جنوبی دریای خـزر و تاثیـرات آن بر بازسازی ذخایر ماهی سفید دریای خزر در یک بازه زمانی 30 ساله از سال 91-62 بررسی گردید. به منظور تعیین مناسب‌ترین رودخانه‌ها مقادیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی رودخانه‌های مورد مطالعه با مقادیر استاندار ...

در طی این مطالعه ارزیابی پاسخ ماهی کلمه دریای خزر با اضافه کردن سیر به جیره غذایی و تأثیر آن به‌عنوان یک محرک ایمنی و افزودنی گیاهی در غذا در رابطه با رشد، پاسخ ایمنی و مقاومت به بیماری مورد بررسی قرار گرفت. طی این بررسی نمونه‌های ماهی به میانگین وزنی 07/0 ± 1 گرم پس از 10 روز آداپتاسیون در 12 تشت هر یک به حجم 20 لیتر توزیع و با جیره تجاری بیومار حاوی 5،10 و 15 گرم سیر در کیلوگرم غذا و تیمار شاهد با جیره بدون سیر روزانه 3% وزن بدن و 2 بار در روز غذادهی انجام گرفت. در انتهای 2 ...

این تحقیق جهت بررسی سطوح مختلف اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه، فراسنجه‌های خونی، بیوشیمیایی و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر انجام گرفت. برای این منظور 5 تیمار شامل 0 (شاهد)، 100، 200، 400 و 600 میلی‌گرم اسانس رازیانه بر کیلوگرم جیره تهیه شد. بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزن ابتدایی 002/0±6/0 گرم بصورت تصادفی در هر تیمار (سه تکرار) ذخیره-سازی شدند و به مدت 60 روز با جیره‌های آزمایشی به میزان 12-7 درصد وزن بدن و 3 بار د ...