عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگرچه قدمت روایت به قدمت بشر است ولی روایت شناسی علم نسبتاً جوانی است که از عمر آن بیش از چند دههنمی گذرد. شاید روایت را در ساده ترین و عام ترین بیان بتوان متنی دانست که قصه ای را بیان می کند و قصه گویی(راوی) دارد.علم روایت شناسی ظرفیت های فراوانی را برای شناخت و تحلیل متون داستانی قدیم و جدید دارد. از جمله مواردی که در این پایان نامه به آنها پرداخته شد؛ مولفه های زمان، وجه( حال و هوا) و صدا ( لحن)، و نیز بررسی برخی عناصر داستانی در غزلاست.خواجوی کرمانی از شاعران برجست? قرن ه ...

برخی از روایت شناسان کوشیده اند تا به یک نظام واحد در خصوص نحوه ی بررسی «قصه های عامیانه» دست یابند و در نهایت موثرترین راه را پژوهش های ساختاری این قصه ها معرفی کرده اند. اگرچه فرمالیست ها، در ابتدا کار خود را بر روی قصه های عامیانه آغاز کردند؛ اما بسیاری از صاحب نظران سینما و تلویزیون، رویکردهای مطالعاتی خود را در این حوزه ها، معطوف به نظرات فرمالیست ها نمودند و به این نتیجه رسیدند که ساختار قصه های عامیانه قابل تعمیم به دیگر رسانه های روایت محور، همچون سینما و تلویزیون نیز ...

با نگاهی اجمالی به آثار مختلف هنری به خصوص نقاشی ایرانی می توان به تاثیر نشانه های مذهبی، ملی و بسیاری از نمادهای آیینی و فرهنگی که ایرانیان در هنر نقاشی خود از آن بهره جسته اند، پی برد . تاثیرات نقاشی غربی در دوره قاجار و اذعان به این مسئله که این دوره از مهمترین دوره های تاریخ ایران و دوران تغییر و گذار و تاثیر پذیری از غرب در بسیاری از امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است، پوشیده نیست. هدف از تحقیق نشانه شناسیک نقاشی ایرانی و بررسی عناصر مورد استفاده در نقاشی قهوه خانه ا ...

چکیده روایت شناسی علمی است ، که به ادراک شگرف از ادبیات داستانی-روایی مددها می رساند. هر داستان، روایتی است؛ از رویدادها که در بُرهه ای از زمان طلوع می کند. بهرام صادقی،داستان نویس سمبول گرا و طنزپرداز، توانسته است متغیّرهای اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،تاریخی،فلسفی و روان شناسانه ی معاصر را با عنصرخیال و آبنوشی از شگردهای روایی و ترفندهای داستانی بر روی نمودار روایتگری ببرد. پژوهشگر در این رساله می کوشد با احراز مقوله های زبانی و فکری(ساختار و محتوا) به بررسی و تحلیل روایت و روایت ...

این رساله جهت آشنایی دانشجویان ادبیات و دیگر پژوهش‌گران به ادبیات داستانی معاصر است. از آنجا که هوشنگ گلشیری یکی از نویسندگان برجسته صاحب سبک ایران است؛ بررسی مختصات سبکی او به‌خصوص در زمینه فرم و نحو ضروری می‌نماید. در این پژوهش به بررسی برخی ابزارهای داستانی و روش‌های روایت داستان در سه رمان شازده احتجاب، آینه‌های دردار و کریستین و کید هوشنگ گلشیری پرداخته می شود. از آنجا که تاکید در این رساله بر جنبه‌های زبان‌شناختی است؛ برخی ابزارهای اصلی در روایت داستان مانند زاویه دید ...

این پژوهش درباره‌ی "روایت در ادبیات‌نمایشی کودک و نوجوان در ایران پس از انقلاب اسلامی" است. برای رسیدن به این منظور در فصل اول، مفاهیم اولیه و کلیت پژوهش مورد تعریف و تحلیل قرار گرفته‌است، تا اهمیت این پژوهش و اهمیت نگاه به ادبیات‌نمایشیِ کودک‌و‌نوجوان در ایران، خود را نمایان سازد. از آن‌جا که در تعریف روایت توجه به دو بخش اصلیِ محتوا و ساختمانِ روایت ضروری بیان می‌شود، در فصل‌های دوم و سوم ؛ محتوا و ساختمان روایی آثار کودک و نوجوان با تفکیک و شناخت بخش‌های اساسی ساختمانی و س ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه روایت های دختران و پسران 14 ساله شهر ری در رابطه با سطح مسئولیت پذیری آنان پرداخته است. دراین پژوهش، جامعه آماری دختران و پسران 14 ساله شهر ری هستند. برای اجرای این پژوهش، ابتدا 50 دختر و 50 پسر 14 ساله به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ی مسئولیت پذیری نوجوانان هنجار شده نعمتی را تکمیل کردند سپس از این تعداد 14 دختر و 14 پسر (7 نفربا مسئولیت پذیری بالا و 7 نفر با مسئولیت پذیری پایین) با روش نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند و با کسب رضایت ایشان، ب ...

با توجه به تاثیرگذاری جنگ هشت ساله بر جامعه تا سالها پس از اتمام آن، چند سالی است که ثبت وقایع جنگ را در ذیل مفهوم «تاریخ شفاهی جنگ با دو ویژگی بارز پرداختن به «رویدادهای تاثیرگذار» و «فاعلین جریان ساز»، شاهد هستیم. پرداختن به جنگ از این منظرگاه به «بی توجهی به روایتهای کم اهمیت» و از آن جمله بی توجهی به روایتهای «مردم عادی جنگ زده»، بویژه «زنان ساکن در مناطق جنگی» به مثابه مهمترین قربانیان جنگ منجر شده است. با عطف به چنین وضعیتی، این پژوهش در پی فهم معتبر و اخلاقیتر تاریخ جن ...

عنوان‌بندی با به عرصه‌ی ظهور رسیدن سینما و تلویزیون به‌وجود آمد. کارکرد اولیه‌ی این جزء از تولیدات سینمایی و تلویزیونی، در ابتدا معرفی بازیگران و عوامل تولید بوده است، اما با پیشرفت تکنولوژی و معطوف کردن توجه بیشتر به آن، تغییراتی در عنوان‌بندی حاصل گردید. این تغییر عبارت بود از تبدیل شدن عنوان‌بندی به فصلی از سریال/فیلم، که با استفاده از عناصر بصری گوناگون، سعی در نمایش روایتی منسجم و یا گسسته، از سریال/فیلم تولید شده باشد، بدین ترتیب عنوان‌بندی ضمن آماده ساختن مخا‌طب برای و ...