عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نوع نظام‌های آموزشی با وضعیت فراشناختی دانشجویان رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی عمومی حضوری دانشگاه علامه طباطبایی و نیمه حضوری علامه طباطبایی می باشد با توجه به ماهیت پژوهش روش تحقیق ، توصیفی مقایسه ای است . جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی می باشد . حجم نمونه 80 نفر است که 40 نفر در دوره حضوری و 40 نفر در دوره نیمه حضوری می باشند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه حالات فراشناختی انیل ...

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

برنامه های درسی به عنوان قلب نظام آموزشی، یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف و رسالت دانشگاه می باشد. براین اساس ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته روانشناسی (عمومی) در دانشگاه پیام نور از دیدگاه اساتید و دانشجویان براساس الگوی عناصر برنامه درسی کلاین می باشد شده ، تحقیق حاضر از لحاظ نوع تحقیق، تحقیق توصیفی-پیمایشی است. واز لحاظ هدف از نوع کاربردی است وجامعه آماری این تحقیق دانشجویان 100 واحد پاس کرد ...