عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استرس یک واقعیت همیشگی در زندگی است، در نتیجه مدیریت استرس یک مهارت بسیار مهم برای سلامتی بیشتر و بهزیستی است. از‌این‌رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی ـ رفتاری بر استرس شغلی، فرسودگی شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و توانمندسازی روان‌شناختی است. نمونه‌ی این پژوهش 36 نفر از کارکنان پالایشگاه نفت آبادان را شامل می‌شود. این گروه در مرحله‌ی نخست به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌، سپس در مرحله‌‌ای دیگر به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و گواه (1 ...

هدف از تحقیق حاضر رابطه بین عدالت سازمانی ،وجدان کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز شهر یاسوج بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی شرکت گاز شهر یاسوج در سال 92-1391 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر وهمکارانش (1993) و ...

این پژوهش با هدف نقش واسطه گری حمایت سازمانی ادارک شده و تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با ترک شغل در بین کارکنان پتروشیمی شهر شیراز به مرحله اجرا در آمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کارکنان پتروشیمی شهر شیراز به تعداد 170 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. بدین منظور از چهار پرسشنامه، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1984)، پرسشنامه نیت ترک شغل، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استف ...

این تحقیق برآن است که رابطه بین زندگی حرفه ای و خانوادگی زنان شاغل ایرانی را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهای مناسب، سازمان ها و زنان شاغل را در انجام هر چه بهتر وظایف خود در هر دو حیطه یاری نماید. تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان زن دانشکده ها و واحدهای مربوطه دانشگاه علامه طباطبایی به جز اعضای هیئت علمی زن تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته و نمونه تحقیق شامل 60 نفر از کارکنان زن دانشگاه است. فرضیه های تحقی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و استرس شغلی در بین کارکنان بانک‌های شعب شهر شیراز بود. جهت انجام پژوهش از بین کارکنان بانک‌های شهر شیراز که در سال 1388 مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 380 نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل دو پرسشنامه تعهد سازمانی و استرس شغلی بود که بین افراد نمونه توزیع و اطلاعات لازم جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغ ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی و کیفی) بود. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌ی کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .به 210 نفر از آنها پرسش‌نامه داده شد و با 30 نفر مصاحبه انجام گرفت. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود. روا ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه استرس‌سازمانی و عملکرد بانوان تیم ملی تکواندو بانوان در رویدادهای بین‌المللی بود. جامعه آماری تحقیق 40 نفر از بانوان تکواندوکار تیم‌های ملی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تدارکاتی جهت شرکت در رقابتهای بین‌المللی در سال 1391 بود که تمام آنها به طور کل شمار برای نمونه انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه-های اطلاعات فردی و استرس سازمانی محقق ساخته استفاده شد که روایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آن در یک مط ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره‌وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر پاسارگاد بود که در سال 1393-1392 در آنجا مشغول به انجام وظیفه بودند که 132 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه، رضایت شغلی از اسمیت، کندال و هیولین ...

به گفته ارگان)١٩٩٨( رفتار شهروندي سازماني اشعار به رفتارهايي دارد که عنان اختيار آن در دست خود کارکنان است و سيستم هاي پاداش رسمي تضمين کننده بروز و ظهور آنها نيستند ولي،چنين رفتارهايي اثر بخشي سازمان را ارتقا مي دهد.هدف غايي اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس سازماني،هويت سازماني و روحيه سازماني بارفتار شهروند سازماني است. بررسي ادبيات گذشته نشان مي دهد که تاکنون پژوهشي درباره پيوند سه متغير نرم سازماني فوق با رفتار شهروندي سازماني انجام نشده است. براي بررسي پرسش هاي پژوهش از چها ...