عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پِژوهش تحت عنوانِ بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش دوره کارشناسی ارشد گروههای آموزشی روان شناسی و علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان آن گروهها در مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد. هدف اصلی این پِژوهش شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزشهای دوره کارشناسی ارشد جهت ارائه پیشنهادها در جامعه آماری بوده است. جامعه آماری مورد نظر در این پِژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروههای علوم تربیتی و روان شناسی در نیمسال سوم و چهارم سال تحصیلی 91-90، جمعاً به تعداد ...

این تحقيق عوامل انسجام را در کتاب زبان تخصصي روانشناسی برای دانشجویان رشته روانشناسی مورد ارزیابی قرار می دهد. سوالات و فرضیه های تحقيق دراین مطالعه بر این اساس مطرح هستند که ميزان فراوانی و پراکندگی عوامل انسجام دستوري و لغوی درتعداد شش درس از مجموع بيست ويك درس كه بطورتصادفي ازاين كتاب گزينش شده اند به چه میزان می باشد. پس برای پاسخ به این سوالات فراوانی و پراکندگی همه عوامل انسجام ، براساس مدل هلیدی و حسن، محاسبه می شود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فراوانی ابزارهای ان ...

درپژوهش حاضررابطه دلبستگی بابهداشت روانی وگرایش دینی دانشجویان دوره فوق لیسانس روانشناسی دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت . از بین دانشجویان (دختر و پسر) فوق لیسانس روانشناسی استان تهران درسال تحصیلی 90-89 ، نمونه ای به حجم 240 نفر(160 نفر دختر و 80 نفر پسر) با روش نمونه گیری تصادفي نسبتي انتخاب شد.کیفیت دلبستگی دانشجویان به وسیله آزمون دلبستگی (RAAS) و بهداشت روانی بوسیله آزمون 90 _R _SCL ودرگرایش دینی از آزمون گلاک و ستارک استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ...

ارزیابی نیازها به عنوان یک مرحله‌ی مهم در طراحی مطالب آموزشی و تدوین برنامه‌ی درسی در نظام آموزشی انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در‌نتیجه، دوره های زبان تخصصی در دانشگاهها به صورت شهودی طرح ریزی شده اند (عطائی و شجاع، 2011). طبق بررسی های انجام گرفته شده، هیچ مطالعه‌ی تجربی سازمان‌ یافته‌ای در زمینه‌ی بررسی وضعیت زبان انگلیسی دانشگاهی در ایران در‌مورد دوره های تحصیلات تکمیلی گرایشهای رشته‌ی روانشناسی انجام نشده است. از‌این‌رو، مطالعه‌ی حا ...

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تیپهای شخصیت و سبکهای یادگیری در دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. روش: در این پژهش از روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری طبقه ای استفاده شده که ابتدا 6 کلاس از بین 30 کلاس به تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار مورد استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری کلب(LSI) و پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ) بود و از روش آماری خی دو X2 استفاده شد.یافته ها : یافته های حاصل نشان داد که : - بین سبک های یادگیری دانشجویان از لحاظ آ ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

چارچوب نگره‌ای‌ی این پژوهش سازایی‌گری‌ی پادآمیز است که بر سازایی و گروهی‌بودن آدمی و فرایند‌های پرورشی/آموزشی‌ی وی پافشاری می‌کند و آموختن را ساختن ساختارهای دانشی، ارزشی، و کنشی می‌انگارد. در این چارچوب اگر سامانه‌های آموزشی زمینه‌های بایسته برای آموختن دانش‌ها، ارزش‌ها، و کنش‌های درپیوند با کار پرورش‌یاری‌ی مادران را فراهم نکنند دشواری‌هایی در کارکرد ایشان، و کاستی‌ها و آسیب‌هایی به فرایند بالنده‌گی فرزندشان، به ویژه در دوره‌ی پیش‌زادی، پدید می‌آیند که پیش‌گیری از آن‌ها با ...

هدف این پژوهش، اثر بخشی ساختار متون درسی، پیش سازمان دهنده، و هدفهای آموزشی بر میزان درک مطلب، سرعت مطالعه، و نگرش خواننده نسبت به متن و آسیب شناسی کتابهای درسی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. قسمت اول پژو هش از نوع آزمایشی و طرح آن به صورت پس آزمون (چند گروهی) با گروه کنترل بود. آزمودنیهای پژوهش عبارت بودند از 112 دانشجو (62 دختر، 50 پسر) که از دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و هر یک به صورت تصادفی در گروههای ...

هدف از این پژوهش تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت زمان بر کاهش فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق آزمایشی بوده است. 88 نفر ازدانشجویان روانشناسی دانشگاه باهنر جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند. ابتدا نمونه 44 نفری از دانشجویان رشته روانشناسی به صورت تصادفی انتخاب و سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند از گروه های آزمایش و کنترل، پیش آزمو ...