عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تامین سلامت روان و ارتقاء آن در سطح جامعه از مهمترین پیامها و وظایفی است که سازمان بهداشت جهانى بر عهده همه دولت هاگذاشته است. از سوى دیگر چنانکه بازرگان(1373) میگوید: بررسى موفقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان به منظور پی بردن به وضح موجود وتسهیل در امر تصمیم‌گیری مورد نیاز است. در هر سازمانى ارزیابى وضعیت موجود برای اخذ تصمیمات صحیح و ارتقاء و رشد آن سازمان نیاز ضروری مى باشد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به اهداف بالا جهت ارزیابی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشجویان ...

از آنجا که برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه در ایران در دهه گذشته در ابعاد گسترده کمی و کیفی رشد داشته است، در هفتمین اجلاس بین کشوری بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی که در کازابلانکا تشکیل شد پیشنهاد گردید که این برنامه به طور مستقل و جامع مورد ارزشیابی قرار گیرد. در این بررسی با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی و شرکت فعال کارشناسان آن سازمان به منظور ارزشیابی جامع ارائ ...

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه‌ها و قواعد به شیوه‌ی گروهی بر نگرش به بی‌معنایی زندگی و سرسختی روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی پایین می‌باشد. این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح گروه‌های کنترل نامعادل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه‌ی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد همدان (8150=N) در سال 1395بودند. حجم نمونه آماری 30 نفر از زنان سرپرست خانواری بود که نمره پایینی در پرسشنامه کیفیت‌زندگی به‌دست آوردند و براساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و ...

در این تحقیق انواع مشکلات مراجعین براساس نظر "برامرشوسترم" به چهار گروه اصلی خانوادگی، تحصیلی، هوشی و شخصی، سازشی تقسیم شدند. فرضیات تحقیق عبارت بودند از 1) بین انواع مشکلات مراجعین مشاوره روانشناسی تفاوت وجود دارد. 2)بین انواع مشکلات مراجعین زن و مرد مشاوره روانشناسی تفاوت وجود دارد. 3)بین انواع مشکلات مراجعین فارسی زبان و عرب زبان تفاوت وجود دارد. 4)بین انواع مشکلات مراجعین با وضعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. 5)بین انواع مشکلات مراجعین مشاوره روان‌شناسی در سنین ...

هدف: یکی از اهداف روان‌شناسی مثبت‌نگر که به استفاده از توان بالقوه انسان برای رشد در مسیر مثبت اشاره دارد، بهزیستی روان‌شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیّرهای تاب‌آوری، سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. با شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله، ۴۱۶ نفر از دانش‌آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهر اِوز ‌فارس (با میانگین سنی ۴/۱۶) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزا ...

این پژوهش با اهداف مقایسه سلامت روان و سبک زندگی افراد کتاب خوان کتاب های روان شناختی و غیر روان شناختی و افراد عادی می باشد و در بررسی این پژوهش ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه شامل نسخه فارسی فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی(ghq (پرسشنامه 20 سوالی سبک زندگی اسمیت و میلر می باشد. جامعه آماری200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از اعضای کتابخانه های عمومی منطقه چهار شهر تهران و 100 نفر کارکنان خدماتی وزارت فرهنگ و ارشاد شهر تهران انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ...

اختلال شخصیّت اجتنابی، یکی از سه اختلال شخصیّت خوشۀ C است که با الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس بی-کفایتی، و حسّاسیّت بیش از حد به ارزیابی منفی، مشخص می‌شود. حسّاسیّت بین‌فردی نیز آگاهی زیاد و حسّاسیّت نسبت به رفتار و احساس دیگران تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان‌درمانی کوتاه‌مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین‌فردیِ افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی می‌باشد. این پژوهش از نوع تک‌آزمودنی A-B-Aبا طرح خطّ پایۀ چندگانه و با پیگیریِ یک ماهه می‌باشد. جامعۀ ...

چکیده : مقدمه وهدف : دیابت گروهی از بیماری‌های متابولیکی را در بر می‌گیرد که مشخصه آن‌ها بالا بودن سطح گلوکز خون ناشی از درجات مختلف مقاومت بدن فرد در برابر انسولین یا اختلال ترشح انسولین است.. هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت‌زناشویی، سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیردیابتی است. روش انجام کار:این مطالعه از نوع مقطعی وتوصیفی تحلیلی است ، ابزار جمع آوری اطلاعات دراین مطالعه پرسشنامه ها ی سلامت روان(GHQ-28)، کیفیت زندگی(WHOQOL) و رضایت زناشویی ...

مقدمه: نظم‌جویی هیجانی فرایندی بسیار حیاتی در سلامت روان محسوب می‌شود و اختلال در آن، با مسائل و مشکلات رفتاری زیادی از جمله پرخاشگری همراه است. پرخاشگری یکی از مشکلاتی است که سلامت افراد، خصوصا نوجوانان را به خطر می‌اندازد و همین مسئله لزوم بهره گیری از درمانی موثر و کارآمد را بیشتر می‌نماید. بدین خاطر الگوهای درمانی متعددی برای این مسئله استفاده شده که یکی از آنها درمان رواننمایشگری است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان رواننمایشگری بر نظمجویی هیجانی و میزان پرخاشگر ...