عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسي آشفتگی‌های ذهنی دختران دانشجو و مولفه های عمده آنها، همچنين بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر این موارد با متغیرهای؛ انتظارات محقق نشده، استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و رسانه‌ای ، عوامل فیزیولوژیک، محیط اجتماعی، تبعیض در حقوق و قوانین زنان و چالش ارزش‌های سنتی و مدرن با استفاده از نظريات جوليت ميچل، دوبوار، پارسونز و كلوارد در چارچوب نظري پژوهش صورت گرفته است. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري و ...

مقدمه : دلیریوم یکی از سندرمهای شایع و خطرناک دوران سالمندی است که می توان از آن پیشگیری کرد . دلیریوم یکی از اورژانس های پزشکی به شمار می رود .که، خصوصا، در دوره سالمندی با افزایش میزان مرگ و میر و عوارض پزشکی دیرپا همراه می شود. تاکنون در ایران مطالعه جامعی در مورد دلیریوم انجام نشده است. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در طی سه ماه، از اسفند 1388 تا اردیبهشت 1389، در بیمارستان نفت اهواز انجام شد. 200 بیمار سالمند به روش نمونه گیری آسان وبه صورت ت ...

دلیریوم ناشی از خروج از بیهوشی کتامین از مشکلات ناشی از این داروست که برای کنترل آن عموماً از بنزودیازپیها استفاده می گردد. تأثیر فاصله زمانی بین تزریق دیازپام و کتامین بر دلیریوم ناشی از کتامین در جراحیهای کوچک زنان این مطالعه دو سوکور بر روی100 خانم 18 تا45 ساله که جهت کورتاژ به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شاهرود در سالهای90 و91 مراجعه کرده بودند، انجام گردید. افراد در چهار گروه با شرایط تقریباً یکسان از نظر وزن، سن و سواد قرار گرفتند و فاصله زمانی بین تزریق دیازپام ...