عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول دهه های اخیر، هوش فرهنگی که معادل CQ می باشد یک حوزه در حال گسترش در حیطه تجارت و مدیریت بوده است. با توجه به کمبود تحقیقات در ارتباط CQ با یادگیری زبان دوم یا خارجی به ویژه توانایی نوشتن، این پژوهش قصد دذارد که ارتباط میان CQ و عملکرد نوشتن دانش آموزان را با توجه به سه حیطه ی روانی، صحت و پیچیدگی بسنجد. سطح دوم این پژوهش متمرکز بر ارتباط میان استرس حین نوشتن با توانایی نوشتن با رویکرد روانی، صحت،و پیچیدگی آن می باشد. به منظور تحقق اهداف این تحقیق، توانایی نوشتن صد و ...

امروزه یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی یکی از اهداف مهم برای زبان آموزان محسوب میشود برای همین این پژوهش با هدف درک تاثیر استفاده از تکنیکهای NLP (ان ال پی- برنامه ریزی مغزی-زبانی) بر روی پیشرفت روانی، صحیح بودن و پیچیدگی صحبت کردن انجام شده است. برای این منظور 55 شرکت کننده که بر اساس نمراتشان در یک امتحان "آزمون زبان انگلیسی مقدماتی" انتخاب شده بودند به دو گروه آزمایشی با 30 شرکت کننده و کنترل با 25 شرکت کننده تقسیم شدند. در حین انجام تمرینات صحبت کرد ...

در چند دهه اخیر، توجه محققین بسیاری به استراتژی های ارتباطی جلب شده است. تحققیقات دراین رابطه عمدتا بر تاثیر تدریس استراتژی های ارتباطی در کلاس های زبان دوم تمرکز داشته است. سوالی که نیاز به مداقه بیشتر دارد این است که آیا استراتژی های ارتباطی، همان طور که حامیان آنها ادعا می کنند، موفق عمل کرده اند یا نه. فعالیت ها نیز موضوعی جدانشدنی از آموزش زبان دوم هستند. با هدف تعیین اثر تدریس استراتژی ها و نوع فعالیت بر گفتار به زبان دوم، این مطالعه به بررسی تاثیر تدریس استراتژی های ار ...

بررسی تاثیر گفت و شنود ضبط شده بر روانی و صحت گفتار در زبان آموزان برون گرا و درون گرای ایرانی می باشد. برای رسیدن به این هدف نهایی، یک آزمون مقدماتی PET به جمعیت 360 دانش آموز که در حال مطالعه زبان انگلیسی در موسسه زبان معراج بودند ، داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 180 نفر از زبان آموزان که نمره بین انحراف استاندارد پایین و بالای میانگین را داشتند، انتخاب شدند. پس از آن پرسشنامه شخصیت آیزینگ به زبان آموزان انتخاب شده برای تعیین اینکه آیا آنها درونگرا، برونگرا یا حد ...

بیشتر مطالعاتی که در ایران درزمینه ارزیابی کتاب درسی انجام گرفته نظرات زبان آموزان را نادیده گرفته اند . هدف این تحقیق این بود که نظرات زبان آموزان ایرانی را نسبت به تکالیف و کارکردهای زبان روشن سازد و نظرات آنان را با محتوای فعلی کتب درسی شان مقایسه کند. برای این منظور این تحقیق از طرحی توصیفی و مبتنی بر پرسشنامه بهره جست. پرسشنامه ای دارای چهار قسمت بین 100 دانش اموز سال اول دبیرستان در چهار مدرسه توزیع شد. از هر مدرسه یک کلاس در این تحقیق شرکت کردند. کتاب زبان انگلسی سال ا ...

این تحقیق شبه آزمایشی برگرفته از فرضیه شناختی رابینسون بود که پایه بررسی تاثیر افزایش پیچیدگی شناختی بر تولیدات شفاهی می باشد. تحقیق ارائه شده تلاشی برای کشف تاثیر تکالیف گوناگون بر اساس سه موردازمدل resource-directing رابینسون (نیاز به برهان، تعداد عتاصر و موقعیت " اینجا و اکنون " درمقابل " آنجاو سپس ") بر روی نقل داستان از روی تصاویر است. این تحقیق شامل 30 زبان آموز ایرانی درطیف سنی 20 تا 34 سال بود. شرکت کنندگان بر اساس کارایی خود در نسخه ای از تست TOEFL IBT Speaking ا ...

این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی تاثیر عبارات کلیشه ای زبان دوم برصحت گرامری و نیز سلاست فراگیران زبان انگلیسی در تکالیف نوشتاری که فراگیران آن عبارتند از دانش آموزان ایرانی زبان انگلیسی که این زبان را به عنوان زبان خارجه می آموزند. بدین منظور تعداد بیست و شش دانش آموز که محدوده سنی آنان بین چهارده سال تا هجده سال بود به دو گروه آزمایشی( گروهی که مکالمات را حفظ می کردند) و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. برای بررسی میزان تاثیر عبارات کلیشه ای از شرکت کنندگان گروه آزمایشی خواسته ...

یکی از مهمترین اهداف برای زبان آموزان انگلیسی چگونگی آغاز مکالمه، ادامه دادن و به پایان رساندن آن می باشد. بنظر می رسد بکارگیری عبارات پیش ساخته منعطف که نوعی استراتژی ارتباطی محسوب می شود، نقشی انکارناپذیردر فرایند مکالمه دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی این بوده است که آیا مجهز بودن به چنین دانشی منجر به افزایش سلاست گفتار در زبان آموزان انگلیسی فارسی زبان می‌شود. در این پژوهش، نظر به اینکه بررسی اثر این عبارات پیش ساخته منعطف برسلاست گفتار یک فرایند زمان برمی باشد، شیوه بررس ...

در این پژوهش تاثیر آمادگی قبل از فعالیت زبانی با استفاده از تصویر و بدون تصویر در روان گویی و پیچیده گویی تولیدات کلامی زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین وجود هر گونه رابطه بینالهام گرفتن از تصاویر موجود در محیط یادگیری و تولید کلامی زبان آموزان می باشد. این پژوهش توسط مقایسه ی روان گویی و پیچیده گویی تولیدات کلامی زبان آموزان در گروه کنترل و گروه آزمایشی انجام شده است. شرکت کنندگان همه همجنس و با سطح یکسانی از مهارتهای زبانی و زبان مادری ...