عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 461

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقايسه نگرش شاغلين حرف بهداشت روان درقیاس با سایر پرسنل بهداشتی نسبت به بيماريهاي شديد روانپزشكي در بيمارستان هاي روانپزشكي و بيمارستان عمومي داراي بخش روانپزشكي و بيمارستان عمومي فاقد بخش روانپزشكي در این مطالعه پس از توزیع سیصد پرسشنامه فاصله اجتماعی وخطرناک بودن و بدست اوردن میانگین و واریانس برای هر مقیاس در هر بیمارستان بدست آمد. تعداد پرسنل بهداشتی 1457 نفر بود که حجم نمونه بدست امده در مجموع974 نفر بدست آمد.974 پرسشنامه در سه بیمارستان توزیع گردید ...

امروزه تا حد زیادی بار اختلالات روانی در کشورهای پیشرفته جهان بوسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی شناسائی شده ولی مطالعات همه گیری شناسی اختلالات روانی در کشور ما کوتاه و تعداد مطالعات انجام شده کم و محدود می باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهری و روستایی کشور بود. به همین منظور 25180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و خوشه ای از بین خانوارهای موجود کشور انتخاب شدند. پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا ...

روانشناسی و روانپزشکی تاکنون از مراحل و گذرگاههایی عبور کرده و در این مراحل مکتبی در پس مکتب دیگر و مکاتبی پی هم در آن خودنمایی کرده است . هیچ یک از این مکاتب علیرغم آنکه وسایل و روشهای مختلف علمی را در اختیار داشتند نتوانستند در پایگاه خود پایدار بمانند. این علل و پریشانی موجود در روانشناسی احیانا نتیجه دید و نگرش صددرصد مادی است که بر محققان روانشناسی حکومت می‌کند و همین نگرش حسی و مادی روانشناسی است که همواره روانشناسان را در احکام و داوریهاشان دچار اشتباه می‌سازد. پیشوایا ...

روش های گوناگونی برای درمان جامع روانپزشکی در مورد بیماران اختلال دو قطبی مزمن در دنیا ارائه شده است . مرکز روانپزشکی اجتماعی اصفهان نیز با توجه به شرایط خاص منطقه ، روش جامعی به کار گرفته است که اهداف و خصوصیات خاص خود را دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی چگونگی دستیابی این روش به اهداف خود و مقایسه آن با روش های دیگر انجام گرفته است تا راه را برای برنامه ریزیهای آینده مرکز روش تر نماید. ...

در این پژوهش، عملکرد شغلی بیماران قبل و بعد از ترخیص از بخش روانپزشکی مقایسه شده است. ...

حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و قوانین حاکم برآنها درطول تاریخ مورد توجه جوامع مختلف و قانونگذاران بوده ودرحل حاضر مجموعه وسیعی از قوانین و چگونگی برخورد بابیماران روانپزشکی که مرتکب جرم میشوند وجود دارد ک ه هدف آن دفاع ازحقوق بیماران وجامعه می باشد هدف این مطالعه آگاهی از قوانین موجود در ایران ، چگونگی بکارگیری آنها درعمل ،پی بردن به نارسائی ها ومقایسه موارد ذکرشده باقوانین تعدادی از کشورهای دیگر میباشد.به این منظور علاوه بربررسی متون موجود ضمن حضور در مراجع قضایی ...

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مزمن تحت درمان با دیالیز در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود از اسفند سال 91 لغایت اسفند سال 92 انجام شده است. روش مطالعه: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی، 98 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مزمن تحت درمان با دیالیز در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود از اسفند سال 91 لغایت اسفند سال 92 وارد مطالعه شدند و اختلالات روانپزشکی در آنها به وسیله پرسشنامه SCL- ...

اگر بپذیریم سلامتی کامل تنها در پناه تامین سلامتی جسمی-روانی و اجتماعی حاصل می‌گردد. با این تعریف "بهداشت روانی"فعالیتهائی را شامل می شود که علاوه بر پیشگیری از ابتلا به مشکلات و اختلالات روانی و عصبی، فرد و جامعه را در جهت ارتقا بهداشت روان یاری نماید. در کشور ما هر چند آمار دقیقی از میزان بیماریهای روانی وجود ندارد لیکن بر اساس تحقیقات گزارش شده در طرح کشوری بهداشت روانی سال 1371، 3 درصد از بیماران کشور ما و 1/6 درصد از جمعیت 15 سال ببالا دچار بیماریهای روانی شدید هستند که ...

در این مطالعه به شناسایی الگوهای متفاوت شخصیتی و نشانگان شایع بالینی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر در دوگروه مبتلایان به بیماری حاد عروق کرونر و مبتلایان به آنژین مزمن پایدار در مقایسه با هم و نیز در مقایسه با گروه غیر مبتلایان به بیماریهای عروق کرونر پرداخته شده است. بمنظور انجام این تحقیق تعداد 90 بیمار مبتلا به بیماری حاد عروق کرونر (55 مرد و 35 زن) و تعداد 50 بیمار مبتلا به آنژین مزمن پایدار (25 زن و 25 مرد) به روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت تمام شماری از ...