عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح سابقه نشریات ، پژوهش و آموزش در حوزه روانشناسی کار (سازمانی، صنعتی) در ایران مورد بررسی و جمع‌آوری قرار گرفته است . در بخش نشریات 600 مقاله توصیفی و تحلیلی از 24 مقاله علمی متبر و حدود 40 کتاب فیش برداری شده است . در بخش پژوهش 19 مقاله پژوهشی و 98 پایانامه تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تهران، اصفهان و اهواز مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفته است و در بخش آموزش دوره - کارشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاههای اصفهان و اهواز به لحا ...

نویسنده ضمن طرح مسایل و مشکلات انسانی در محیط کار و پایین بودن کارایی، اثربخشی و بهره وری شغلی در سازمانها، بر این اعتقاد است که بخش عظیمی از مسایل جامعه ما در رابطه مستقیم با فرایند مدیریت است. کشور ما نمی تواند بر مشکلات خود غلبه کند مگر اینکه درایران به طور جدی و موثر به آموزش و کسب مهارتهای رهبری و مدیریت تشویق و ترغیب شوند. با توجه به لزوم آشنا سازی با مباحث و زمینه های روانشناختی کار در ایران این رشته علمی می تواند راهگشای بسیاری از مسایل مربوط به انسان د رمحیط کار و سا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امروزه بنگاه ها بر آنند که از حداکثر توان فردی کارکنان خود ، برای موفقیت بیشتر در محیط رقابتی پیرامون خود استفاده کنند . مساله توان فردی و استفاده بهینه از آن موضوع جدیدی نیست . اغلب مطالعات زمان سنجی بر توان فیزیکی افراد و استفاده بهینه از آن در طراحی خطوط تولیدی تاکید دارند . اما مساله جدید ، توانایی پردازش اطلاعات و بار فکری اعمال شده بر اپراتور است . این مقاله ، با مرور تعاریف جدید توانایی فکری ، منابع ذهنی ، عملکرد چند وظیفه ای و نظریه های تخصیص منابع ، در نهایت تعریفی ...