عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 626

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154نفر دختر و 46نفر پسر بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) هوش هیجانی سیبریا شرینگ و خرده مقیاس سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری بر روی آنها ا ...

هدف اصلی انجام پژوهش ساخت پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش میزان اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبری است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 62 تا 310 است. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با ا ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی و هوش هیجانی در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دیر آموز انجام گردید. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق در این پژوهش از روش تحقیق علی ـ مقایسه ای استفاده گردید. جامعۀ آماری را کلیه دانش آموزان دارای هوش مرزی شهرستان قم در سال 1389 تشکیل می دهند که تعداد 70 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (ام.اس.ال.کیو) پینتریچ و دیگروت (1990 ) و پرسشنا ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان ارشد مشاوره بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در سال تحصیلی 91-1390 جمعاً 150 نفر بوده، که در نهایت 110 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نمونه های انتخابی با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی(MCI )لینک و کیل، مقیاس سنجش مسئول ...

تاکنون محققان زیادی در سازمانهای مختلف و در شرایط متفاوت فرهنگ سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند اما آنچه در این پایان نامه مد نظر واقع شده استخراج متغیرهای مرتبط با فرهنگ سازمانی و ارائه الگوی کاربردی برای آن است . با مطالعات گسترده متغیرهای رضایت‌شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی همکاران، عدالت سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی ادراک‌شده، مدیریت دانش، نوآوری، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی شناسایی که پس از انجام مصاحبه تمامی آنها به جز اثربخشی سازمانی در ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی است. نمونه مورد مطالعه شامل ده نفر از دانشجویان دختر مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود که به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند، بدین ترتیب شیوه پژوهش شبه تجربی بوده است. سپس این دو گروه به مقیاس رابطه پدر- فرزندی به صورت پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. ...

اهمیت روابط بین فردی و نقش آن در جهتدهی جامعهی بشری به طور گستردهای در دهههای اخیر مورد توجه روانشناسان بالینی قرار گرفته است؛ اینکه داشتن چه میزان از این روابط بهنجار بوده و از چه طریقی بر رشد فردی اثرگذارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسهی اثربخشی دو ابزار اصلی روانشناسی بالینی، یعنی آموزش و درمان، بر افزایش صمیمیت و عزت نفس و کاهش وابستگی بین فردی است. این پژوهش از دستهپژوهشهای کاربردی بوده و روش پژوهشی مورد استفاده، شبه آزمایشی سه گروهی با طرح پیش آزمون– پس آزمون و گرو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خود متمایز سازی بر بلوغ حرفه ای دانشجویان پسر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان پسر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده، به این صورت که از طریق فراخوان از کلیه دانشجویان پسری که علاقه‌مند به شرکت در کارگاه آموزشی بودند دعوت به عمل آمد.در مرحله اول 64 نفر برای شرکت در این کارگاه آموزشی ثبت نام کردند، که با تو ...

هدف این پایان نامه ساخت و هنجاریابی آزمون سبک های دلبستگی دانشجویان متأهل در دانشگاه های تهران بوده است. در نظریه دلبستگی، اعتقاد بر آن است که انسان ها نسبت به افراد مهم زندگی خود، طبق الگوهای مشخصی رابطه برقرار می کنند که سبک دلبستگی خوانده می شود. این آزمون با تأکید بر روابط همسران و نه سایر روابط مهم دانشجویان متأهل تهیه و هنجاریابی شد. پژوهش حاضر هدفی کاربردی دارد و از نظر نوع و روش گرداوری داده ها، پژوهشی توصیفی و همبستگی است. عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار S ...