عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4082

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توجه به مسائل اخلاقی سابقه ای به درازای تاریخ بشری دارد . در علم اخلاق صفات اخلاقی به دو دسته فضائل و رذایل اخلاقی تقسیم می شود، در چند سال اخیر و با پیشرفت علم روانشناسی ، گرایشی جدید به نام روانشناسی مثبت بوجود آمده که این علم توجه خود را به فضائل اخلاقی و قابلیت های انسانی معطوف کرده است. توجه به فضائل اخلاقی بدون نگاه به رذائل اخلاقی کاری ناقص می باشد و به همین خاطر نگاهی جدید در روانشناسی مثبت بوجود آمده که به رذایل اخلاقی و اثر آنها در تضعیف فضایل اخلاقی توجه می نماید ...

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا بود. بدین منظور 1000نفراز کارکنان دانشگاههای تهران با روش نمونه‌گیرى خوشه اى چند مرحله اى تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های بهزیستی معنوی، دینداری، امیدواری، خوش بینی، عزت نفس، خودکارآمدی و رضامندی زندگی بود. داده-ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه ارائه شده، تنها در بعضی شاخص ها برازش داشت و بنابراین تعدی ...

رشد بعد از تروما شامل تغيرات مثبتي است كه در افراد بعد از مواجه با تروما در حين چالش با ان ، رخ مي دهد. سرطان به عنوان بيماري مزمن و عاملي كه سبب تروما در افراد مي شود، درنظر گرفته شده است.اين پژوهش به اثر بخشي روش مثبت درماني گروهي ساختارمند پارك و سليگمن (نسخه 2 ) 2007 ، بر ميزان رشد مولفه هاي مثبت رواني بعد از تروما (posttraumatic growth ) در بيماران زن مبتلا به سرطان سينه كه دوره هاي شيمي درماني و راديوتراپي شان را كامل كردند، پرداخته است . براي انجام پژوهش 11 نفر از ميان ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش‌آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ایشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر یک از این دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر ناحیه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پایه یک کلاس ( سه کلاس در هر مدرسه و کلا 18 کلاس از 6 مدرسه)، جمعاً 590نفر انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مولفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعیین شد. در مرحله دوم 36 دانش‌آموز د ...

این پژوهش به منظور تعیین نقش عامل های شخصیتی و باور های غیر منطقی بر عواطف مثبت و منفی انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی بود که در راستای آن، 183 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-90، به صورت غربالگری و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و غیرتصادفی، بر اساس نمره برش 16 در پرسشنامه اضطراب بک، انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب بک، باورهای غیر منطقی جونز، مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)، و فرم کوتاه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش اثر بخشی مثبت اندیشی بر سازگاری و خودپنداره دانش آموزان بینا و نابینای شهر تهران انجام گردید. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. نمونه مورد نظر از جامعه آماری که شامل تمام دانش آموزان دختر دبیرستانی بینا و نابینا مشغول به تحصیل در دبیرستانهای تهران بودند انتخاب گردید. 40 دانش آموز بینا(20 نفر آزمایش و 20 نفر کنترل)به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و22 دانش آموز نابینا( 11نفر آزمایش ...

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154نفر دختر و 46نفر پسر بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) هوش هیجانی سیبریا شرینگ و خرده مقیاس سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری بر روی آنها ا ...

هدف اصلی انجام پژوهش ساخت پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش میزان اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبری است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 62 تا 310 است. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله آموزش مثبت نگر برشادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بود. از یک طرح پس تست با گروه شاهد استفاده شد. جامعه آماری دانش آموزان دختر داوطلب در دوره متوسطه شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 94-95 بودند. گروه آزمایش (15 = n) و گروه شاهد ( 15 = n) از دو مدرسه دخترانه شهرستان شاهرود به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و تصادفا به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش14جلسه تحت آموزش مثبت نگر قرار گرفتند. پس از مداخله هر دو گروه پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ...