عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

موضوع این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک ونوجوان با اصول روانشناسی است.تلویزیون در میان رسانه ها به عنوان پر مخاطب ترین رسانه جمعی سمعی و بصری نقش عمده و حساسی را در انتقال ارزشها و هنجارهادارد.دو هدف عمده در این پژوهش مد نظر بوده است.1)هدف نظری که با این هدف این تحقیق نشان خواهد داد چه نکاتی باید در تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی کودکان و نوجوانان مبنی بر اصول و معیار های روانشناسی تربیتی لحاظ شود ونیز آیا این اصول و معیارهادر برنا مه های مورد نظ ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی می باشد. جامعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودند. نمونه این پژوهش 205 نفر بودند. از میان این نمونه 145 نفر دختر و 60 نفر پسر انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش چندگانه با مهارت های زندگی در سطح0/01 رابطه معنادار0/62 وجود دارد. همچنین میان انواع هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج این پ ...

تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام دانشگاهی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، آموزش عالی وارد عرصه جدیدی شده که مولفه کیفیت از مشخصه‌های اصلی آن محسوب می‌شود. بنابراین، شناسایی عوامل کیفی موثر بر توسعه تفکر انتقادی دانشجویان ضرورتی انکار ناپذیر دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه‌های آن به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تفکر انتقادی دانشجویان صورت گرفت. در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر، جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانشجویان رشته‌های عل ...

آشنایی با اهداف، اصول وروش های تربیتی در دو دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی و مقایسه آن ها با یکدیگر از آن روی که می تواند باعث ایجاد شناخت و آگاهی، بروز روحیه نقادی نسبت به خط مشی های و برنامه ریزی های آموزشی شود مطلوب و مفید است.این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای اهداف،اصول و روشهای تربیتی در دو دیدگاه مطهری و شریعتی انجام شده است واز نوع تحلیلی- توصیفی و استنتاج نظری است که برگرفته از مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) می باشد. در این پژوهش وجوه اشتراک و افتراق م ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل دیدگاه تربیتی کل نگر و بررسی میزان تحقق مولفه های این دیدگاه در آموزش و پرورش دوره ابتدایی می باشد . این پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است.در این پژوهش ابتدا منابع اصلی دیدگاه تربیتی کل نگر به شیوه تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های اصلی این دیدگاه استخراج گردید. سپس اسناد و آیین نامه های دوره ابتدایی به شیوه تحلیل محتوا(کمی و کیفی) بررسی گردید و میزان توجه آنها به مولفه های دیدگاه ترب ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه عدالت تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه عدالت جان رالز پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. نسبت میان عدالت و تربیت از طریق مفاهیمی چون تربیت شهروندی، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خیرات نخستین و بررسی نقش خانواده در تربیت کودکان بررسی شده است. فلسفه عدالت تربیتی در نظریه عدالت با بررسی چیستی، چگ ...

این پژوهش پس از طرح اهمیت و ضرورت تربیت به بررسی ابعاد و مقوله‌های مختلف تربیت و تربیت عرفانی از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه پرداخته که در هر عصر و زمانی قابل استفاده است. نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده است با ارائه نمونه‌هایی از این روشهای تربیتی، بیان دارد که در نیل ارتقای سطح تربیتی و فرهنگی انسان‌ها لازم است از آموزه‌های علوی به عنوان سرچشمه زلال اسلام ناب و الگوی تمام عیار استفاده شود. این تحقیق به بیان روش‌ها و راهکارهای علمی و عملی تربیت ، بر اساس دیدگاه‌ه ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ...