عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 864

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال افسردگی اساسی در حال حاضر سومین علت عمده ی ناتوانی در دنیا محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش پویایی خانواده، تاب آوری و شناخت های افسرده زا در افسردگی بالینی نوجوانان بود. در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 300 نفر نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک-های روان پزشکی و روانشناسی و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر سنندج و همچنین غربالگری در مدارس با تشخیص افسردگی بالینی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته، مقیاس تاب آوری ...

سرطان یکی از جدی ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می رود. از این بین، سرطان پستان، شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می باشد. امروزه در حوزه روانشناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کنش وری اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در زنان مبتلا به سرطان ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوهای بالینی شخصیتی، سبک های مقابله ای و استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار است.پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای و پس رویدادی است و برای انجام آن از 90 نوجوان اقدام کننده به خودکشی که در سنین 18-21 سال قرار داشته اند، استفاده شده است. این عده از تاریخ پانزده بهمن ما سال 1390 تا بیست بهمن ماه 1391 در بیمارستان سینا در شهرستان تبریز بستری شده بوده اند. برای این منظور از پرسشنامه چند محوری بالینی میلون، سبک های مقابله ای لازاروس و ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تابلو بالینی و راهبردهای مقابله ای مبتلایان به نشانگان پیش قاعدگی(PMS )و نقش علایم و نشانه ها بر کیفیت زندگی صورت گرفت. روش: با روش زمینه یابی مقطعی 430زن 15تا45ساله ساکن تهران مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا پرسشنامه های غربالگری علائم قبل از قاعدگی ، اثرات علائم پیش قاعدگی، راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس، کیفیت سلامت زندگی و نشانگان مختصر به کار برده شد. برای بررسی تابلوی بالینی PMS، نقش علایم و نشانه ها بر ابعاد کیفیت زندگی افراد و رابطه ر ...

هدف از این مطالعه مقایسه شاخص های الکتروآنسفالوگرافی، وضعیت شناختی، اختلالات روانشناختی، علائم بالینی،استرس اکسیداتیو،استیل کولین استراز و آسیب DNA در باغداران مواجهه یافته با ارگانوفسفره وگروه شاهد(افراد سالم) بود. این مطالعه از نوع علی مقایسه ای و تحلیلی بود که در آن 40 نفر از کشاورزان مواجهه یافته با ارگانوفسفره‌ها با 40 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل با سطوح تحصیلات،جنس و سن مشابه مقایسه شدند. پراکسیداسیون لیپیدی، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز‌، سوپراکسید دیسموتاز‌، گل ...

مسائل جنسی، ارضای جنسی، مشکلات جنسی و اهمیت آنها در زندگی افراد و سلامت اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی جامعه، بسیار زیاد است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر علایم، نشانه‌ها و تعدادی از پیامدهای بالینی این اختلال بود. طرح این پژوهش، از نوع مداخله‌ای تک‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. درمان در طی هشت تا دوازده جلسه، ارانه شد. آزمون سنجش انزال زودرس، پرسشنامه چندوجهی مسایل جنسی و پرسشنامه سنجش رضایت جنسی، به آزمودنیها داده شد. داده‌های حاصل از دوازد ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی‌های بالینی، روانی- اجتماعی و روان‌شناختی با کیفیت زندگی و خود کارآمدی در بیماران مصروع بود. طرح پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-‌همبستگی می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش، 60 نفر از بیماران بستری‌شده‌ در بخش نورولوژی بیمارستان علوی شهر اردبیل بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت هدفمند می‌باشد. هم‌چنین برای سنجش ویژگی‌های بالینی از مصاحبه و پرونده-ی پزشکی بیماران استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون مانوا، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری با ابعاد پنجگانه شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی سازی، در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) است. برای این منظور از بین جامعه آماری ۵۵۹۰ نفره دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه، ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تاب‌آوری کوباسا، مدی و کاهن (۱۹۸۲)، پرسشنامه شخصیت نئو (۶۰NEO-FFI-) کاستا و مک کری ۱۹۸۵ و پرسشنامه خلاصه علائم مرضی (۱۸BSI-) دروگاتیس ...

ادبیات فارسی سرشار از مطالب اخلاقی،عرفانی و تربیتی است.سعدی از میان دیگر هم طرازان خود نسبت به مسائل تربیتی و اخلاقی عنایتی ویژه داشته است.امروزه در نظریاتی که از سوی صاحب نظران روانشناسی مطرح می شود می توان نکات دقیقی را دریافت که بسیاری از آنها را در سخن بزرگان ادب و فرهنگ این سرزمین نیز می توان ملاحظه نمود.روانشناسی مثبت نیز با تکیه بر استعدادها و توانایی های انسانی به جای تمرکز در بیماری ها جای خود را در بین ادبیات و فرهنگ بشری گشوده است.بررسی اشعار و حکایات بوستان و گلست ...