عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه برای تداوم حیات خود به کار وکارگر نیاز دارد. این نیازها از قرنها پیش موجود بوده است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. کار قسمت اعظم از اوقات زندگی هر فرد را به خود اختصاص می دهد. حتی در جوامع بدوی نیز هر کسی مجبور به انجام کاری است و باید قسمتی از وظایف محوله در جامعه را بر عهده گیرد(شفیع آبادی، 1386). اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق کارکردن تامین می شود وخودکفایی هرکشور به میزان عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. رضایت شغلی ...

پژوهش حاضر با عنوان رابطه هوش هیجانی ، تاب آوری ، سازگاری اجتماعی جهت تبیین مدل سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 89-1388انجام گرفت. ماهیت چند متغیری در روابط پیچیده میان متغیرهای روان شناسی استفاده از روش هایی که بتواند همزمان روابط میان متغیرهای متعدد را بررسی کند الزامی می سازد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی علم ، تبیین روشن روابط میان پدیده ها و بیان تئوری های منسجم در مورد آنها است، مدل معادلات ساختاری بیش از هر روش دیگری این اهداف علم را برآورده می سازد. ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین سبک های هویت و شیوه های مقابله با استرس بود. بدین منظور 371 نفر از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی سبک-های هویت برزونسکی (ISI)، تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RIS) و شیوه‌های مقابله با استرس (CISS) استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که از میان سبک های هویت، جهت گیری هنجاری و جهت گیری تعهد به صورت مثبت و معنادار و جهت گیری اجتنابی به ...

هدف از انجام این پژوهش تعیین « رابطه نشانگان روانشناختی و طرحواره های ناسازگارانه با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران » در سال تحصیلی 91-92 بود. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای انجام پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران و سپس از بین مناطق آموزش و پرورش، منطقه 8 آموزش و پرورش انتخاب شد و از بین مدارس این منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای تعداد 137 دانش آموز پسر انتخاب شدند و سه پرسشنامه، فرزندپروری یانگ (19 ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری خانواده-محور و درمان راه‌حل-محور بر کاهش افکار خودکشی‌گرایانه و علائم افسردگی و افزایش پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی افراد اقدام کننده به خودکشی در بیمارستان رازی شهرستان اهواز بود. شش مرد اقدام‌کننده به خودکشی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. دراینپژوهشازطرحآزمایشی تکموردیازنوع خطپایه چندگانه استفادهشد. درمان شناختی رفتاری خانواده-محور و درمان راه‌حل-محور در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد و آزمودنی‌ها به پرس ...

چکیده فارسی هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت از زندگی با شادکامی و بهداشت روانی سالمندان بوده است. طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه سالمندان بالای 60 سال شهر شیراز که در سال 1392-93 در خانه های سالمندان این شهر زندگی می کنند. نمونه آماری این پژوهش، شامل 100 نفر از جامعه مذکور می‌باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ، شادکامی آکسفورد و رض ...

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری سبک-های مقابله ای در دانش آموزان دوره متوسطه صورت پذیرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 327 نفر(172 دختر و 155 پسر) از دانش آموزان دبیرستان های شهرستان سپیدان بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسش نامه استرس تحصیلی (دیره،1372)، ویژگی‌های شخصیتی (گلدبرگ، 1991)، و سبک‌های مقابله‌ای (اندلر و پارکر، 1990) را تکمیل نمودند ...

در این پژوهش اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون جو اجتماعی – عاطفی مدرسه بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 450 نفر از طریق نمونه برداری طبقه‌ای انتخاب و به سیاهه جو اجتماعی – عاطفی مدرسه پاسخ دادند . سیاهه مذکور، شامل 45 سوال بود که یک سوال به علت داشتن بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد، 2سوال هم به علت تکراری بودن، قبل از تجزیه و تحلیل، کنار گذاشته شدند، در نتیجه پرسشنامه 42 سوالی شده و ضریب آلفای کرونباخ 0/887 به دست آمد. بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی نشا ...

پژوهش حاضر بر پایه اهداف اصلی،‌مقایسه روایی بین مقیاس های وسواس، اسکیزوفرنی، پارانویا و افسردگی در دو آزمون MMPI-2 (فرم کوتاه ایرانی) و MCMI-III در شهر سمنان به اجرا درآمده است. به منظور اجرای پژوهش با حجم 120 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و مطب های روانپزشکان به روش نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه MCMI-III با 174 ماده و سپس پرسشنامه MMPI-2 با 71 سوال بر روی آنها اجرا گردید. از این گروه تعداد 10 نفر به دلایل مختلف از جمله عدم علاقه به پاسخگویی، ناقص بودن پاسخ ها و یا ...