عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی و همچنین تاثیر روشهای ارزشیابی تکوینی (شفاهی و کتبی) بر نمرات ارزشیابی پایانی درس روانشناسی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان بیرجند و همچنین معلمان آنها در سال تحصیلی 87-86 می باشد. نمونه مورد پژوهش در قسمت "بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی " را 70 معلم تشکیل می دهند که بوسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و همچنین نمو ...

این پژوهش به منظور "بررسی میزان تاثیر دانش مدیران از روانشناسی نوجوانی رذشد شخصیت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر کرمان" انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش 1- کلیه مدیران و معاونین دبیرستان های پسرانه شهر کرمان که حد اقل 3 سال در آن دبیرستان در این سمت، خدمت کرده باشند، می باشند. که تعداد آن ها 66 نفر بود و تمام آن ها انتخاب شدند پرسشنامه بین 66 نفر توزیع شد که 64 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. 2- کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان پسرانه می باشد که تعداد ...