عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 693

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
هدف تحقیق حاضر "بررسی کرامت نفس در متون اسلامی و روانشناسی معاصر با تاکید بر دلالت های تربیتی" می باشد. کرامت یعنی والایی و برتری ویژه انسان که عنصر روحانی و فطرت خداجوی و فضیلت خواه بشر مایه می گیرد، نقش بسزایی در سرنوشت انسان ها دارد. کرامت یکی از نقاط حساس در حفاظت از حریم ارزش های الهی و انسانی است بر این اساس مقایسه مفهوم کرامت نفس مبتنی بر متون اسلامی با مفاهیم معادل آن (عزت نفس) در متون روانشناسی و کاربرد دلالت های تربیتی کرامت نفس از اهداف تحقیق حاضر می باشد که به دن ...

تحقیق حاضر تحت عنوان« بررسی تطبیقی شادی از دیدگاه اسلام و روانشناسی» در پی آن است تا با مراجعه به قرآن کریم و منابع مختلف اسلامی و روانشناسی، مسأله شادی را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف کلی خود، بررسی مفهوم شادی ، عوامل شادی، آثار شادی در دو دیدگاه و همچنین شباهتها و تفاوتهای دو دیدگاه را به عنوان اهداف جزئی خود انتخاب و دنبال کرده است. با توجّه به ماهیّت بنیادی تحقیق و امکانات موجود، روش توصیفی- تحلیلی انتخاب و با جمع آوری اطلاعات و به کمک استدلال و است ...

روانشناسی و روانپزشکی تاکنون از مراحل و گذرگاههایی عبور کرده و در این مراحل مکتبی در پس مکتب دیگر و مکاتبی پی هم در آن خودنمایی کرده است . هیچ یک از این مکاتب علیرغم آنکه وسایل و روشهای مختلف علمی را در اختیار داشتند نتوانستند در پایگاه خود پایدار بمانند. این علل و پریشانی موجود در روانشناسی احیانا نتیجه دید و نگرش صددرصد مادی است که بر محققان روانشناسی حکومت می‌کند و همین نگرش حسی و مادی روانشناسی است که همواره روانشناسان را در احکام و داوریهاشان دچار اشتباه می‌سازد. پیشوایا ...

روانشناسی صنعتی و سازمانی (روانشناسی کار) از رشته‌های جدید روانشانسی می‌باشد که در دو دهه اخیر در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بسیاری واقع شده است . بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و صنعت ، ارتباطات و تعاملات انسانی از یکطرف و ارتباط انسان و ماشین از طرف دیگر دستخوش پیچدگیها و دگرگونیهای بسیار گردیده است . بنابراین روانشناسی صنعتی و سازمانی در این راستا نقش بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد. در کشور ما، مانند همه کشورهای در حال توسعه، با توسعه‌بخش صنعت و تکنولوژی حوزه روانشن ...
نمایه ها:
صنایع | 
آموزش | 
پژوهش | 

هدف از این تقحیق زمینه‌یابی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و علایق شغلی و توان ذهنی دانشجویان رشته‌های راهنمایی و مشاوره و روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و شناختی کلی از عواملی که در علاقه تحصیلی دانشجویان این دو رشته موثرند و مقایسه آنان با یکدیگر و نهایتا ارائه طریق پیشنهاداتی جهت بهبود زمینه‌های مورد مطالعه و انتخاب و گزینش دانشجو از طرف وزارت متبوع برای رشته‌های مورد نظر است . متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق: الف - علاقه به رشته تحصیلی، ب - ب ...

کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری گروههای روانشناسی دانشگاههای دولتی تهران بین سالهای 70 تا 78 که حدودا بالغ بر 1000 پایان‌نامه تحمین زده می‌شود، به لحاظ موضوعی، روش‌شناختی، اساتید راهنماو ... مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت و چکیده‌های آنها تهیه خواهد شد و در نهایت اهم موضوعات اصلی روانشناسی با توجه به اساتید راهنما و سوابق تحصیلی‌شان به لحاظ آماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت . سرانجام گزیده این اطلاعات برای تهیه خلاصه‌های روانشناسی در ایران Iranion psychological ...

نظر به اینکه انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانشگاه از طرف دانشجویان بستگی به شناخت آنان نسبت به این رشته‌ها دارد، برای اینکه معلوم شود دانشجویان دانشگاهها، مخصوصا رشته‌هایی نظیر پزشکی، حقوق و علوم تربیتی که در آینده به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رفتار افراد سروکار دارند، تا چه حد به اهمیت روانشناسی و نقش رواشناسان در این فعالیت‌های اجتماعی آگاهند، بررسی فوق می‌تواند گام مفیدی برای شناساندن این رشته و نتایج کاربرد آن به دانشجویان سایر رشته‌ها باشد. ...