عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متخصصین معتقدند شناخت فرآیند کسب صلاحیت بالینی و بکار گیری آن موجب توسعه حرفه ای، رضایت شغلی، اصلاح وظایف شغلی، ارتقاء سطح آموزش موثر و بهبود کیفیت خدمات می گردد. ارزیابی صلاحیت بالینی نقش مهمی در استاندارد سازی خدمات ارائه شده دارد. ارزیابی صحیح بر پایه ابزار مناسب انجام خواهد شد و با عنایت به عدم وجود ابزار مناسب جهت ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان کاردرمانی این پژوهش با هدف طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی کاردرمانگران انجام شده است. روش مطالعه از نوع ابزارساز ...

چکیده مقدمه: ابزارهای موجود بررسی سلامت سالمندان متناسب باجنبه‌های فرهنگی و شرایط خاص سالمندان جامعه ما نیستند و شواهد نشان می‌دهد که سالمندان ایرانی از شیوع بالای بیماری‌های مزمن و جسمی و روانی برخوردارند. مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز در این گروه مشهود و تهیه ابزاری معتبر بررسی وضعیت سلامت آنان ضروری است تا پیوسته مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند و مشکلات هر چه سریع تر تشخیص و اقدامات لازم در جهت ارتقاء سلامت آنان صورت گیرد. هدف از انجام این مطالعه تبیین مفهوم سلامت سالمندان ...

مقدمه و هدف: با افزایش جمعیت بیماران همودیالیزی توجه به راحتی در حین دیالیز بیشتر اهمیت می یابد. این بیماران بعلت حضور مداوم دربخش، انجام سه بار دیالیز درهفته، استراحت طولانی در بستر در حین انجام دیالیز و داشتن مشکلاتی دربالین، تکنیک و محیط نیاز به آرامش و راحتی در حین دیالیز دارند. لذا ارزیابی دقیق "راحتی" بیماران توسط ابزاری معتبر که براساس تجربه این بیماران از مفهوم راحتی باشد احساس می‌شود. بنابر این پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه حاضر را با هدف " طراحی و روانسنجی ابزار سنجش ر ...

به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پیوند والدینی پارکر (PBI)، 340 دانش‌آموز (170دختر و 170پسر) پایه سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، نسخه فارسی پرسشنامه پیوند والدینی پارکر (PBI) بوده است. داده‌ها از طریق تحلیل عامل به شیوه مولفه‌های اصلی و ضریب آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار بازآزمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عامل از وضعیت محتوایی چهار عامل ...

هدف از پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی تهران بود .جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شاغل به تحصیل سال90-89 تهران بود .نمونه 527 نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به مقیاسهای نیازهای بنیادی روانشناختی و بهزیستی روانی ریف پاسخ گفتند.آلفای کرانباخ محاسبه شده 805 /0 بود که نشان دهنده اعتبار بالای مقیاس است . ضرایب اعتبار برای شایستگی 0/745 ، خودمختاری 0/703 و ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات کنکور سراسری رشته علوم تجربی سال 1389 از نظر تئوری سوال پاسخ (IRT)است. در این پژوهش یک سوال کلی و چهار هدف مطرح شده است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری رشته علوم تجربی سال 1389است. که از این تعداد به صورت هدفمند 4436 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی است . و همچنین 50 سوال درس زیست شناسی به عنوان سوالات مورد مطالعه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل نظریه کلاسیک وسوال پاسخ سوالات درس زیست ...

خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در مراقبت از سالمند ایفاء می‌نماید. چالش‌های مهم جوامع امروزی، تهدید کننده توانایی خانواده در مراقبت از سالمند می‌باشد. در این راستا، کسب آگاهی از وضعیت توانمندی خانواده به منظور پرداختن به حمایت‌های خانواده، امری هدفمند خواهد بود. از آنجایی که توانمندی تحت تآثیر عوامل زمینه‌ای در هر جامعه معنا پیدا می‌کند؛ تبیین مفهوم توانمندی خانواده و طراحی پرسشنامه، به‌منظور سنجش توانمندی خانواده‌های ایرانی در مراقبت از سالمند، هدف محقق در ...

هدف این پژوهش، تعیین ویژگی های روانسنجی ادراک خویشتن و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران است که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، که از این بین، نمونه ای به حجم 500 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه های مقیاس ادارک خویشتن و سلامت عمومی. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحل ...

فرآیند طبیعی پیر شدن باعث برخی تغییرات شناختی می شود.هدف مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی آزمون مینی کاگ در سالمندان ایرانی است درمطالعه حاضر 45 سالمند دارای دمانس و 50 سالمند طبیعی که از نظر سن، جنسیت و تحصیلات با گروه دمانس همتا سازی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار های مورد استفاده شامل AMTs و Mini-cog بود. نتایج نشان داد که نسخه فارسی مینی کاگ حساسیت و ویژگی مناسب برای ارزیابی وضعیت شناختی دارد. ...
نمایه ها: