عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

این گزارش در چارچوب سیاستهای مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی در جهت کمک به تصمیم‌گیری در خصوص توسعه روابط علمی و فرهنگی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها و نیز پاسخگویی به نحوه و نوع قراردادهای همکاری و مقاوله نامه‌های فرهنگی با دیگر کشورها تنظیم شده است که عمدتا بر جنبه‌های آموزشی و پژوهشی کشورها تاکید دارد. گزارش حاضر، در بردارندهء توضیحاتی دربارهء وضعیت عمومی، نظام آموزشی ایتالیا، شامل آموزش قبل از دانشگاه، آموزش دانشگاهی، فعالیتهای تحقیقاتی و موقعیت آن، شرایط پذیرش ...

این گزارش را مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی در چارچوب سیاستهای خود در جهت کمک به تصمیم‌گیری در خصوص توسعهء روابط علمی و فرهنگی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها و نیز پاسخگویی به نحوه و نوع قراردادهای همکاری و مقاوله نامه‌های فرهنگی با دیگر کشورها تهیه و تنظیم کرده است که شامل وضعیت عمومی، نظام آموزشی، شامل اصول کلی و مشخصات عمده نظام آموزشی، اهداف و مقاصد، شرایط پذیرش دانشجویان خارجی، هزینهء تحصیلی و مخارج زندگی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مراکز و موسسات علمی، فر ...

این گزارش را مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی در چارچوب سیاستهایش در جهت کمک به تصمیم‌گیری در خصوص توسعهء روابط علمی و فرهنگی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها و نیز پاسخگویی به نحوه و نوع قراردادهای همکاری و مقاوله نامه‌های فرهنگی با دیگر کشورها و نیز پاسخگویی به نحوه و نوع قراردادهای همکاری و مقاوله نامه‌های فرهنگی با دیگر کشورها تهیه و تنظیم کرده است . گزارش حاضر در بردارندهء بررسی وضعیت عمومی، نظام آموزشی کشور اتریش ، شامل آموزش قبل از دانشگاه، آموزش عالی، بویژه اهد ...

این گزارش از سوی مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف برقراری ارتباط آگاهانه‌تر فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف جهان و گشودن افقهای جدید پیش روی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی تدوین گردید که به بررسی ساختار نظام آموزشی امارات متحدهء عربی، شامل نظام اداری و مدیریت ، امور مالی آموزش ، سازمان و ترکیب نظام آموزشی اعم از کودکستان، آموزش پایه، آموزش متوسطه و مدارس فنی، برنامه‌ریزی درسی، نظام تربیت معلم و سایر مسایل مربوط به آموزش ...