عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف« رابطه بین رهبری معنوی «سبک مدیریت» و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 4 تهران » به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 1393 نفر از معلمان مقطع متوسطه در منطقه 4 تهران بود که تعداد 301 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به رهبری معنوی از پرسشنامه فرای و همکاران (2005) و برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رضایت شغلی از پرسشنامه اسمیت و همکاران (1967) استفاده شده ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط رهبری معنوی و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی به منظور بهبود فرایندهای دانش محور در این نظام در شهر تهران در سال تحصیلی 90انجام گرفته است .سوال های این پژوهش شامل: 1-سبک رهبری غالب در نظام آموزش عالی کدام است؟ 2-میزان دانش آفرینی در نظام آموزش عالی چقدر است؟ 3 -آیاسبک رهبری معنوی در نظام آموزش عالی وجود دارد؟ 4-آیابین رهبری معنوی و دانش آفرینی ارتباط وجود دارد ؟روش پژوهش زمینه یابی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن ، کلیه اساتیدهیات علمی در ...

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری معنوی درتوانمند سازی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان می باشد. جامعه آمار شامل 1040 تفر کارکنان شاغل در مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در سال 1391 بوده است که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 246 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علمی –توصیفی و پیمایشی می باشد . ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته یکی شامل پرسشنامه سنجش توانمند سازی مبتنی بر نظریه ...

هدف اساسی پژوهش حاضر" ارائه مدلی مناسب از رهبری معنوی و تاثیر آن بر ظرفیت یادگیری سازمانی( با نقش میانجی توانمند سازی) در مراکز و واحد های تابعه دانشگاه پیام نور استان اصفهان، آزمون مدل مذکور و در نهایت، ارایه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصله از تحقیق " می‌باشد. روش تحقیق توصیفی - همبستگی می‌باشد جامعه آماری شامل 650 نفر کارکنان شاغل در مراکز و واحد های تابعه دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1392بوده است که از طریق ‌نمونه گیری تصادفی در فرمول تعیین حجم نمونه م ...

چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد .هدف کلی از این پژوهش تعیین رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد و اهداف جزئی تحقیق تعیین رابطه بین چشم اندازسازمانی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین عشق به نوع دوستی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین ایمان با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین معناداری با عملکرد کارک ...

تئوری رهبری معنوی یک مدل برای تحول سازمانی می باشد که برای ایجاد انگیزش درونی و یادگیری سازمانی طراحی شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری معنوی و ابعاد آن (چشم انداز، امید و ایمان، نوع دوستی، معناداری، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) در توانمندسازی کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان پس از خصوصی سازی است. در این پژوهش رهبری معنوی بر اساس مدل الگوی رهبری معنوی فرای که شامل هفت بعد چشم انداز، عشق به نوع دوستی، امید/ایمان، معناداری، عضویت، تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد می ب ...

با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، مدیران و رهبران سازمانها باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند.نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی می باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهر ه وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند.در این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوی و عملکرد کارکنان پرداخته شده است.جامعه آماری، کارکنان شعب بانک صاد ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه ویژگی های شخصیتی و رهبری معنوی با عملکرد شغلی مدیران مدارس شهر زرقان بوده و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی مدیران شاغل در مدارس شهر زرقان در سال تحصیلی 93-92 می باشد که بر اساس آمار 80 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس روش سرشماری کل جامعه یعنی همان 80 نفر انتخاب گردیده است. جمع‌آوری داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگیهای شخصیت نئو، پرسشنامه رهبری معنوی فرای و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی با یادگیری سازمانی و توانمندسازی دبیران ناحیه 3 شهر شیراز است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 924 نفر از دبیران ناحیه 3 شهر شیراز می‌باشد که بر اساس جدول مورگان و گرجسی 254 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شده ا ند جهت جمع-آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رهبری معنوی. یادگیری سازمانی و پرسشنامه توانمندسازی استفاده گردید و نتایج تحلیل آماری بدست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین ...