عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رهبری تحول آفرين یک مفهوم بسیار مشهور در سال های اخیر شده است. انديشمندان زيادي در گوشه و كنار جهان درباره تاثير بكارگيري آن در سراسر دنيا در حوزه هاي مختلف تحقيقاتي انجام داده اند. در اين تحقيق با تكيه بر تعاريف و مولفه ها و شاخص هاي پذيرفته شده رهبري تحول آفرين، تاثير آن بر روي دو متغير فشار عصبي و خستگي يافرسودگي شغلي در حوزه تحقيق بررسي گرديد.جامعه آماري اين تحقيق، كاركنان گمركات استان آذربايجان شرقي و به تعداد 324 نفر بودند. نمونه آماري به روش تصادفي طبقه بندي شده انتخا ...

در نظام اقتصادی کنونی، اغلب منابع تولید ثروت در بخش‌های دانشی و مهارتی سازمان‌ها قرار گرفته است.امروزه منابع دانشی و مهارتی و سرمایه‌های فکری درمقایسه با سایر منابع ازنظر تولید ثروت اهمیت بیشتری یافته است. اقتصاد دانش محور را می‌توان به صورت اقتصاد تحت هدایت و راهبرد دانش تعریف نمود به‌نحوی که رهبری سرمایه‌های دانشی به مهمترین مشغله فکری مدیران در اقتصاد نوین جهانی تبدیل شده است و سازمان‌های بیشتری خواستار کسب اطمینان از تجهیز مدیران خود به مهارتهای لازم جهت توسعه سرمایه‌های ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت دبیران است. در این راستا با توجه به تاثیر سبک و شیوه های رفتاری رهبران آموزشی در جهت افزایش کارایی، اثربخشی و خلاقیت دبیران، سوال کلی پژوهش حاضر این است که آیا میان رهبری تحول آفرین و خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟ و سوالات جزئی نیز عبارتند از این که آیا میان هر یک از ویژگی های رهبری تحول آفرین (بصیرت، کاریزما، سمبل گرایی، تفویض اختیار، تحریک معنوی و صداقت) و خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟ و همچنین آیا میان ویژگی ...

آمادگی سازمان برای تحول تابع فرهنگ سازمان است. آمادگی سازمان برای تحول را می توان بر حسب توان و تمایل سازمان تعریف و سطح بندی کرد. هنگامی که سازمان توانمند است می تواند خود را با محیط هماهنگ کند، در غیر اینصورت ناتوان شمرده می شود. امروزه سازمان های نو به طور فزایند ه ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود، به سرمایه گذاری پرداخته اند. در سازمان های امروزی، نیروی انسانی و مدیریت این سازمان ها، انرژی کمی را صرف می کنند تا مجموعه خود را به حرکت در آورند. درست مخالف سازمان ها ...

هدف : رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است .در این پژوهش به تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی پرداخته شده است. روش : جامعه آماری پژوهش را مهندسان شرکت مهندسی و ساخت نارگان در شهرتهران با تعداد 215 نفر تشکیل داده‌اند که با توجه به آن ، حجم نمونه بااستفاده از فرمول نمونه گیری " کوکران" برابر 67نفر برآورده شده است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغییرهای پژوهش بدست آمده است. ب ...

این تحقیق در پی آن است که به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بپردازد و مسئله تحقیق آن است که تاثیر سبک رهبری تحول آفرین در خلق تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه چگونه است؟ در این تحقیق سعی شده است تاثیر ابعاد رهبری تحول آفرین برروی مفهوم تعهد سازمانی به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. اهداف تحقیق عبارتند از : - تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تعیین رابطه نفوذ آرمانی ، ...

هدف از پژوهش تعیین رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدای منطقه چهار شهر تهران می باشد ودارای 10 فرضیه تحقیق است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق معلمان معلمان مدارس ابتدای منطقه چهار آموزش وپرورش که حدود1840نفر می باشدکه بااستفاده از جدول مورگان از این تعداد320نفر به عنوان نمونه آماری ازطریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیازازپرسش نامه اطلاعات فردی،پرسش نامه چندعاملی رهبری(باس وآولیو20 ...

هوش هیجانی یک عامل کلیدی برای افرادی است که از لحاظ اجتماعی اثربخش هستند. هوش هیجانی در رهبری به عنوان یک عامل تعیین کننده در رهبری اثربخش است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق 115 مدیر زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی شهر زنجان بود که از بین آن ها 106 مدیر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مربوط به هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن با 90 گویه، و داده های مرب ...

یکی از مهمترین مسایلی که امروزه ذهن جامعه‌ی سازمانی را به خود مشغول نموده است سبک بهینه ی رهبری سازمانهاست.مسئله ای که میتواند ریشه های بسیاری داشته باشد .برپایه این نگرش این تحقیق در نظر دارد بامطالعه ی سبک رهبری تحول آفرین بعنوان نیروی محرکه ی پرسنل وعاملی جلوبرنده درسازمان، به کشف تاثیرات متقابل آن با فرهنگ سازمانی پرسنل در بانک دی بپردازد. تحقیق حاضر از مدل رهبری تحول آفرین باس ومدل فرهنگ سازمانی دنیسون ،بعنوان دومدل علمی برجسته،بهره برداری نموده است. این تحقیق از نوع توص ...