عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی در مدارس ابتدایی شهر زاهدان بود. روش پژوهش حاضر از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان ابتدایی شهر زاهدان متشکل از ۲۸۳۳ معلم می باشد. نمونه ها نیز شامل ۳۳۸ نفر از معلمان ابتدایی شهر زاهدان بوده اند که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به علت وجود زیر گروه ها نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. برای جمع آ ...

در این پژوهش هدف ما تعيين مولفه هاي اساسي تبيين كننده مدل رهبري فراگير بود و اين كه به اعتقاد معلمان تا چه اندازه مولفه های رهبری فراگیر در رفتار مدیران مدارس وجود دارد. بنابراین با استفاده از رويكرد كمي و روش تحليل عاملي به استخراج مولفه هاي رهبري فراگير پرداخته شد. جامعه ی آماری ما تمام معلمان مرد و زن مدارس متوسطه ی عادی دولتی شهر سنندج بودند که 377 نمونه (زن=242، مرد= 135) از بین 31 مدرسه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه ي محقق ساخته ب ...

یکی از بحث های مهم در مدیریت آموزشی بحث نقش ها می باشد. با توجه به نقش حساس مدیر در پیشبرد امور آموزشی و ضرورت تحقیق و پژوهش در مدارس، هدف این پژوهش بررسی نقش مدیران مدارس در تقویت پژوهش دانش آموزی در مقاطع سه گانه مدارس دولتی دخترانه شهر تهران است. در این تحقیق از نقش های مدیریتی مینتزبرگ استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان و دبیران زن مدارس شهر تهران و نمونه این تحقیق 388 نفر از دبیران و معلمان مناطق 3 و 6 که به صورت نمونه گیری خوش ...

مدیریت تربیتی چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و سرپرستی، نظارت و کنترل منابع انسانی در جهت اهداف معین تربیتی را در بر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین و تعریف مدیریت و اصول آن، ویژگی های مدیران، شرایط اخلاقی و ارزشی آنان از منظر امام علی علیه السلام با تکیه بر نهج البلاغه تشریح شده است. از آن جائی که برخی از صاحب نظران، مدیریت را برابر تصمیم گیری دانسته اند، در فصل دوم تصمیم گیری در تربیت و فرآیند آن، معیارهای تصمیم گیری از منظر امام علی علیه السلام نیز آورده شده است. فصل سو ...