عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد اسطوره یکی از مولفه‌های مهم رمان مدرن و پست‌مدرن به شمار می‌رود. نویسندگان این داستان‌ها می‌کوشند تا از قدرت اسطوره که غالباً در تقابل با تاریخ‌گرایی محض عصر روشن‌گری است، برای تلطیف و تعادل افق اندیشه‌های انسان گرفتار جزمیت سود جویند. اما چنین نویسندگانی در رمان‌هایشان صرفاً به تقلید و باز روایی اساطیر گذشته نمی‌پردازند، بلکه از آن‌ها الهام می‌گیرند، دگرگونشان می‌کنند، با اساطیر دیگر درمی-آمیزند و حتی اسطوره‌های نو می‌آفرینند. این دگردیسی‌ها، در رمان فارسی و در آثار ب ...

جایگاه ادبیات داستانی و رمان در دنیای امروز و ارتباط آن با دیگر نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، امری انکارناپذیر است. تعاملی که نوع ادبی رمان با این نهادها برقرار کرده است، تعاملی دوسویه است. پیدایش جریان‌هایی چون مدرنیسم و پسامدرنیسم که زاده‌ی عصر روشنگری است، در تمامی ابعاد زندگی انسان معاصر ریشه دوانده است، جریان‌هایی که ناخواسته جوامع مختلف را در مسیر حرکت خود به تحرک واداشته و جدای از اثرگذاری مثبت یا منفی‌شان، جامعه‌ی جهانی را تبدیل به دهکده‌ی جهانی کرده‌اند. افغ ...