عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رمانتیسم، مکتبی است که از لحاظ زمانی ما بین دو مکتب کلاسیسم و رئالیسم پدید آمد. این جنبش جهانی، زمینه‌های گوناگونی همچون ادبیّات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می‌گیرد. رمانتیسم خود به دو شاخه‌ی کلّیِ رمانتیسمِ «احساساتی(یا فردی)» و رمانتیسمِ «اجتماعی- انقلابی» تقسیم می‌شود که هریک از این دو، در عین داشتن اشتراکاتی، خود دارای اصول و مشخصه‌های ویژه‌ای نیز هستند. رمانتیسم از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت، اما به تدریج س ...

رمانتیسم از بزرگترین نهضت‌های جهان است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی، در نتیجه‌ی تحولاتی که در جامعه‌ی اروپایی رخ داد، فرهنگ و اندیشه و سیاست و اجتماع و ادب اروپا را دچار تحول کرد. رمانتیسم ابتدا از کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه آغاز شد و سپس به نقاط مختلف اروپا راه یافت. این نهضت علاوه بر اروپا در فرهنگ و اندیشه‌ی ملل مختلف جهان تأثیر نهاد. ورود رمانتیسم به ایران در اثر آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپایی، به‌ویژه آشنایی با ادبیات فرانسه در عهد مشروطه رخ داد ...

رمانتیسم از جنبش‌های مهم ادبی جهان معاصر به شمار می‌‌رودکه از دل ویرانه‌های مکتب کلاسیسم سر برآورد و آثار ادبی جهان و از جمله ایران را نیز تحت الشعاع مضامین خود قرارداد. این مکتب دارای دو شاخۀ رمانتیسم فردی و اجتماعی می‌باشد. مهدی اخوان ثالث و سیاوش کسرایی از جمله شاعران برجستۀ ایرانی هستند که این دوشاخۀ رمانتیسم در اشعارشان درهم آمیخته است. در این پژوهش، جلوه‌های رمانتیسم درمجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث و سیاوش کسرایی به روش توصیفی– تحلیلی و با هدف مشخص نمودن نوع رمانتیسم شعر ...

مکتب رمانتیسم در اروپا با خصوصیاتی نظیر طبیعت ستایی، احساس گرایی، غم و اندوه، تخیل، فردگرایی، عشق، کودکی و خاطرات گذشته و در هم شکستن ساختار کهن کلاسیک و ... در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و به تبع آن در برخی از کشورهای دیگر به وجود آمد و به طور گسترده‌ای بر تمامی ادبیات ملل دیگر تأثیراتعمده‌ایی به جای گذاشت. در ایران نیز بعد از انقلاب مشروطیت، رمانتیسم اروپایی تأثیرات عمده ایی به جای گذاشت و شاعرانی با ویژگی‌های سبک خاص رمانتیسم ارو ...

مکتب ادبی رمانتیسم دراواخر قرن هیجدهم ، درادبیات اروپا ظهور کرد. از ویژگیهای این مکتب ، آزادی ، احساسگرایی، علاقه به طبیعت، درونگرایی و نوگرایی ادبی در نزد رمانتیکها بود. در اواخر قرن نوزدهم و به سبب گسترش ارتباط شرق با غرب ، نویسندگان و شاعران عرب ازاین مکتب ادبی متاتر شدند. جبران خلیل جبران ، نویسنده و نقاش لبنانی ، در این میان از پیشوایان رمانتیسم درادبیات معاصر عرب محسوب می شود.او در لبنان متولد شد و پس از مهاجرت به آمریکا بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند. آثار جبران به دو ...

رمانتیسم رویکردی مبتنی بر احساس درتقابل با عقل محوری به شمار می‌آید. این مکتب در ایران بعد از دوران مشروطه شکل گرفت و نیما با سرودن شعر "افسانه" آن را تکامل بخشید و در ادامه‌ی آن شاعران رمانتیکی چون فریدون توللی و نادر نادرپور شعر رمانتیسم ایرانی را به حد اعتلا و عظمت خود رساندند. بینامتنیت به معنی شیوه های متعددی است که هر متن ادبی به واسطه‌ی آنها به‌ طور تفکیک ناپذیری با سایر متن ها از رهگذر نقل قول‌های آشکار و پنهان یا تلمیحات یا جذب مولفه های محوری و ملموسی مثل صور ...

مکتب رمانتیسم در نیمه ی دوم قرن هجدهم در اروپا ، اندیشه ی نوینی را پایه گذاری کرد. و به این ترتیب اصالت عقل در مکتب کلاسیسم ، جای خود را به اصالت احساس در این مکتب داد. ویژگی هایی از قبیل تخیل ، احساس ، فردیت ، آزادی اندیشه و بیان ، آفرینش هنری ، آرمان گرایی ، طبیعت گرایی ، بدوی گرایی ، اسطوره گرایی ، تمدن گریزی ، نوستالژی ، بازگشت به گذشته ، بازگشت به دوران کودکی ، غربت و تنهایی ، اندوه و ملال ، تردید و بدبینی ، مرگ اندیشی و درون گرایی در راستای اهداف این مکتب قرار می گی ...

مکتب رمانتیسم از مهم‌ترین مکاتب ادبی است. این مکتب با تکیه بر احساسات و عواطف انسانی در تقابل با مکتب خردگرای کلاسیسم قرار گرفت و باعث دگرگونی‌های بسیار در ادبیات شد. این تحولات و دگرگونی‌هایی که مکتب رمانتیسم سبب آن‌ها شد زمینه ساز مکاتب و جریان‌های دیگر ادبی مانند سور رئالیسم و سمبولیسم و… شد. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم به دلیل گسترش روابط فرهنگی شرق با غرب، و با ترجمه‌ی آثار نویسندگان و شاعران غربی، نسل جدیدی از شاعران عرب پا به عرصه‌ی وجود نهادند که در مقابل قالب‌ها و م ...

آثار دكتر علي شريعتي به دليل گستردگي مطالب و تنوع موضوعات و نگاه جامعهشناختي او به دين از ديدگاه مكتبهاي گوناگون ادبي و رهيافتهاي نقد ادبي قابل بررسي و تحقيق است. در اين پژوهش آن دسته از نوشتههاي دكتر شريعتي كه به ((كويريات)) از آنها تعبير ميشود بهدليل بيان زيباييشناسانه او از دين كه با جنبه هاي مكتب رمانتيسم نزديكي بيشتري دارد تحليل شده است. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و چارچوب نظري آن از يكسو بر مبناي نظريه ((كرونوتوپ) ) (پيوستار زماني ـ مكاني) باختين و از سوي ديگر بر مبنای ...