عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور یافتن رقم یا ارقام پرمحصول و با راندمان بالا و درصد قند بالا و مقاوم به آفات و امراض این با 20 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. رقم شماره 17 با 126 تن در هکتار بیشترین راندمان و رقم شماره 5 با 50 تن کمترین عملکرد ریشه را داشته است . از نظر درصد قند رقم شماره 3 ...
نمایه ها:
آفت | 
رقم | 
گیاه | 
خوی | 

در اردیبهشت ماه 1377 و در مرحله گلدهی ارقام و لاین‌های دریافتی از داخل و خارج کشور در خزانه قراخیل (ساری) در 5 نوبت با فاصله زماین یک هفته تلقیح مصنوعی گردیدند. پس از یک ماه براساس جدول ارزیابی سیمیت یادداشت برداری انجام گرفت . ارقام انتخابی سال 1376-77 خزانه‌های ساری و گرگان نیز به همین ترتیب تلقیح مصنوعی و یادداشت‌برداری گردید. از میان 3000 رقم خزانه ساری تعداد 83 لاین براساس مشاهده و علائم ظاهری بیماری فوزاریومی سنبله گندم انتخاب شدند. طی دومین مرحله انتخاب از میان ارقام ب ...

نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در شمال معرفی گردید چون اکثر باغات روی پایه نارنج پیوند زده شده و این پایه حساس به بیماری ترستیزا است لذا در این طرح از پایه پونسیروس تریفولیاتا که مقاوم به این بیماری و همچنین مقاوم به سرما است انتخاب شده و با فواصل 8*2 و 8*3 و 8*4 و 8*5 و 8*6 و 6*6 (شاهد) کشت گردید این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 اصله درخت برای هر تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد و هر ساله مقدار محصول برداشت و توزین می گرد ...

در این طرح مقایسه 12 رقم یونجه از لحاظ عملکرد مقایسه انطباق بیشتر با محیط خواهد گرفت طرح آماری آن به صورت کرتهای خرد شده در 3 تکرار خواهد بود. که در آن عامل وجین در کرتهای اصلی ارقام در کرتچه‌ها قرار می‌گیرد. ابعاد کرتها1/75*7 متر خواهد بود. ...
نمایه ها:
یونجه | 
رقم | 
گیاه | 

در این تحقیق آزمایشات زیر در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به محرله اجراء درآمد. -1 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید A-Test شامل تعداد 9 رقم به همراه شاهد رقم جم در مجموع 10 رقم در آن تعداد 9 رقم در سطح 1 درصد و یک رقم در سطح 5 درصد تفاوت معنی‌داری را از شاهد دارا بوده که بالاترین عملکرد مربوط به رقم Flip-86-30c با تولید 2/929 تن در هکتار بود که 41/4 درصد نسبت به شاهد افزایش محصول داشته -2 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید B1-Test: شامل تعداد 9 رقم به همراه جم در مجموع 10 ...

در اجرای این طرح 28 رقم از ارقام موجود در کلکسیون پسته رفسنجان از نظر زمان گلدهی، زمان شروع مغزبستن و طول دوره پرشدن مغز، زمان رسیدن میوه، متوسط بدون پسته تر و خشک و تولیدی هر رقم، انس پسته هر رقم، درصد پسته‌های خندان و پوک ، اندازه طول و عرض دانه‌های پسته هر رقم، نسبت طول به عرض (تشکیل میوه) و درصد مغز به پوست دو رقم و شدت سال‌آوری در ارقام مختلف با توجه به میزان محصول تولیدی سال اول و دوم اجرای طرح مورد بررسی و یادداشت‌برداری قرار گرفت و نتایج تجزیه آماری نشان می‌دهد اختلاف ...

این طرح در قالب سه آزمایش جداگانه بشرح زیر اجراء گردید: الف - آزمایش مقایسه عملکرد ارقام گندم نان 1ST R.B.W.Y.T (LRA) مشتمل بر 24 رقم در قالب طرح راندومایز بلوک با سه تکرار با شاهد مورد مقایسه قرار گرفت . ب - آزمایش مشاهده‌ای ارقام و لاینهای گندم نان 3rd R.B.W.O.N (LRA) مشتمل 216 رقم و لاین، بدون تکرار کشت گردید. ج- آزمایش و بررسی تحمل ارقام گندم نان به گرما B.W =H.T.O.N شامل 54 رقم و لاین که بدون تکرار اجراء گردید. در این ارزیابی، تعداد 6 رقم از آزمایش الف ، 74 رقم از آزمایش ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
لاین | 

در این بررسی تعداد 24 رقم گلرنگ به همراه رقم اراک 2811 و محلی اصفهان در قالب یک طرح لاتیس ساده (5*5) مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر رقم در چهار خط سه متری به فاصله 60 سانتیمتر از یکدیگر و فاصله بوته 10 سانتیمتر کشت شدند. در طول دوره رشد از صفات زراعی مهم یادداشت برداریهای لازم صورت پذیرفت و پس از برداشت نسبت به تعیین عملکرد دانه در کرت و وزن هزار دانه اقدام به عمل آمد. مقایسه میانگین عملکرد دانه به روش دانکن نشان داد که بترتیب در منطقه کرج رقم شماره 25 (34096) با 2604 کیلوگرم د ...

در یک آزمایش درون شیشه ای و در محیط کشت نودسون سی 1، درجه مقاومت ده رقم انگور (بیدانه سفید، صاحبی، ریش بابا، حسینی، تبرزه، قزل ازوم، لعل بیدانه، ملکی، خلیلی و قره شیره) در مقابل غلظتهای مختلف کلرورسدیم (صفر، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 گرم در لیتر) طی دو سال (1376-1375) از طریق اجرای روش آماری فاکتوریل با طرح پایه ای بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به ارزیابی گذاشته شد. مشاهدات نشان دادند که با افزایش غلظت شوری، تعداد و طول ریشه های تشکیل شده در ریز نمونه ها، طول ریشه، وزن تر و خشک ر ...
نمایه ها:
انگور | 
غلظت | 
نمک | 
رقم | 
گیاه |