عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیر Allium Sativum یکی از محصولات قدیمی و مهم ایران بوده که علاوه بر مصارف تغذیه ای از نظر ادویه ای و داروئی نیز اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش ضمن مقایسه کشت بافت دو سیر رقم درشت و ریز محلی دشتستان، دستیابی به پروتکل تولید سریع گیاهک های عاری از ویروس می باشد. در این خصوص ریزنمونه های تهیه شده از صفحه پایگاهی سیر پس از گندزدایی در محیط کشت MS با غلظت های مختلفی از تنظیم کننده های رشد کشت شدند. بیش ترین پرآوری هر دو رقم سیر در محیط کشت حاوی 2 میلی گرم بر لیتر BA و 0/2 میلی گر ...
نمایه ها:
سیر | 
رقم | 

این مطالعه جهت تعیین مقاوم ترین ژنوتیپ کلزا در شرایط تنش شوری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته شد.فاکتور مورد مطالعه در چهار سطح صفر،300،200،100 میلی مولار بر روی شش رقم کلزا شامل (308 Hrola_Kimberlei Hyola 401 RGS 003 RGS- 3006_Hrola 60) مورد بررسی قرار گرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول گیاهچه ، طول ریشه چه، سرعت جوانه زنی، قدرت رویشی، وزن خشک گیاهچه و وزن خشک ریشه چه با افزایش سطح شوری به طور بسیار معنی داری کاهش یافت ، و ...
نمایه ها:
کلزا | 
شوری | 
رقم | 

به منظور مطالعه تاثیر رژیم های آبیاری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سه رقم سیب زمینی آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رژیم آبیاری: تامین 100 درصد نیاز آبی، تامین 70 درصد نیاز آبی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مراحل آغازش غده و تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در طول دوره رشد و ارقام مورد استفاده نیز آگریا، آلمرا و سینورا بودند. نتایج ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، روش کاشت و رقم، شاخص های رشد نخود در شرایط دیم در خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل کاشت در سه سطح (30 آذر، 30 دی و 30 بهمن) روش کاشت در دو سطح (دستپاش و ردیفی) و رقم در سه سطح (آرمان، هاشم و توده محلی گریت) انجام گرفت.بیشترین سرعت رشد در بهمن و دی در 85 روز پس از سبز شدن ولی در آذر بیشترین سرعت رشد در 100 روز پس از سبز شدن اتفاق می افتد. آهنگ سرعت رشد در مراحل اولیه در بهمن چون حرارت بالاتر ...
نمایه ها:
نخود | 
رقم | 

آبمیوه مرکبات منبع مهمی از ترکیبات بیواکتیو و آنتی اکسیدانهای مختلف چون ترکیبات فنلی هستند که نقش غذای سالم و محیط سالم، از اهمیت ،« پیشگیرانه » زیادی در سلامتی انسان دارند. دریک جامعه با سیستم ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه میزان ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب میوهی پنج رقم مرکبات اسیدی شامل (لیموآبشیراز، پرشینلایم،لیمو دورگخرمآباد،نارنج محلی ونارنج خوشهای) در دو دمای 4 و 25درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از استخراج آبمیوهها توسط آبمیوه گیر دست ...

گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) یکی از سبزی‌های مهم به شمار می‌رود. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان فائو، میزان تولید گوجه‌فرنگی در کل دنیا در سال 2010 بیش از 130 میلیون تن بوده است. به منظور بررسی اثر تنش دمای بالا بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی 15 رقم گوجه‌فرنگی آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در دو شرایط نرمال (شرایط عادی گلخانه درمای روزانه 25 و شب 20 درجه سانتی‌گراد) و شرایط تنش دمایی (دمای روزانه 40 و شب 30 درجه سانتی‌گراد) در قالب طرح بلوک‌های کامل تص ...

با توجه به سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي در توسعه كشت گلرنگ و محدود بودن تحقيقات انجام گرفته در زمينه تغذيه آن و نياز به ارائه توصيه كودي مناسب جهت رسيدن به عملكرد هاي مطلوب، انجام تحقیقات به منظور بررسی عکس العمل گیاه به مقادیر مختلف عناصر غذایی ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس به منظور بررسي اثرات مصرف مقادير و زمانهای مختلف استفاده از نيتروژ‍ن، فسفر و پتاسیم بر خواص كمي و كيفي گلرنگ آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای ...
نمایه ها:
فسفر | 
جذب | 
رقم | 
گلرنگ | 
مناطق | 
پت | 
فسفر | 
گلرنگ | 
جذب | 
تقسیط | 
رقم | 
مناطق | 

با توجه به گسترش بيماري رايزومانيا در چغندركاريهاي كشور و استان در سالهاي اخير تمايل كشاورزان به كشت ارقام چغندرقند خارجي مقاوم به بيماري زياد شده است از اينرو واردات بذر خارجي علاوه بر وابستگي، باعث خروج مقدار قابل توجه‌اي ارز از كشور مي‌گردد. خوشبختانه موسسه تحقيقات، اصلاح و تهيه بذر چغندرقند موفق به تهيه چندين رقم متحمل به بيماري رايزومانيا گرديده است كه به منظور ارزيابي و مقايسه عملكرد و كيفيت اين ارقام با ارقام خارجي اين بررسي انجام خواهد شد. بدين منظور 5 رقم جديد چغندرق ...
نمایه ها:
رقم | 
رقم | 

با توجه به اهمیت زراعت حبوبات خصوصاً عدس در تناوب زراعی نیاز است که این گیاه در تناوب زراعی دیمزارها قرار گیرد. بر این اساس یکی از رقم هایی که سازگاری نسبتاً خوبی با مناطق کوهستانی و سرد قزوین دارد توده سبز قزوین می باشد که از عملکرد مناسبی در اکثر نقاط ایران می باشد. لذا جهت بهبود عملکرد این توده نیاز است که این توده خالص سازی شده و احیاناً از این توده یک یا چند رقم مناسب تفکیک گردد و در نهایت باعث افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود حاصلخیزی خاک گردد. ...
نمایه ها:
رقم | 
عدس | 
رقم | 
عدس |