عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19885

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور یافتن رقم یا ارقام پرمحصول و با راندمان بالا و درصد قند بالا و مقاوم به آفات و امراض این با 20 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. رقم شماره 17 با 126 تن در هکتار بیشترین راندمان و رقم شماره 5 با 50 تن کمترین عملکرد ریشه را داشته است . از نظر درصد قند رقم شماره 3 ...
نمایه ها:
آفت | 
رقم | 
گیاه | 
خوی | 

در اردیبهشت ماه 1377 و در مرحله گلدهی ارقام و لاین‌های دریافتی از داخل و خارج کشور در خزانه قراخیل (ساری) در 5 نوبت با فاصله زماین یک هفته تلقیح مصنوعی گردیدند. پس از یک ماه براساس جدول ارزیابی سیمیت یادداشت برداری انجام گرفت . ارقام انتخابی سال 1376-77 خزانه‌های ساری و گرگان نیز به همین ترتیب تلقیح مصنوعی و یادداشت‌برداری گردید. از میان 3000 رقم خزانه ساری تعداد 83 لاین براساس مشاهده و علائم ظاهری بیماری فوزاریومی سنبله گندم انتخاب شدند. طی دومین مرحله انتخاب از میان ارقام ب ...

نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در شمال معرفی گردید چون اکثر باغات روی پایه نارنج پیوند زده شده و این پایه حساس به بیماری ترستیزا است لذا در این طرح از پایه پونسیروس تریفولیاتا که مقاوم به این بیماری و همچنین مقاوم به سرما است انتخاب شده و با فواصل 8*2 و 8*3 و 8*4 و 8*5 و 8*6 و 6*6 (شاهد) کشت گردید این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 اصله درخت برای هر تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد و هر ساله مقدار محصول برداشت و توزین می گرد ...

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر روی برخی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی رقم های گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به صورت دیم اجراء شد. فاکتورهای مورد بررسی سه رقم گندم ( کوهدشت، زاگرس و چمران) و پنج تراکم بذر (100، 200، 300،400 و 500 دانه در مترمربع) بودند. تاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی رقم های مزبور ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که اختلاف بین رقم ها از نظر ع ...
نمایه ها:
گندم | 

در این طرح مقایسه 12 رقم یونجه از لحاظ عملکرد مقایسه انطباق بیشتر با محیط خواهد گرفت طرح آماری آن به صورت کرتهای خرد شده در 3 تکرار خواهد بود. که در آن عامل وجین در کرتهای اصلی ارقام در کرتچه‌ها قرار می‌گیرد. ابعاد کرتها1/75*7 متر خواهد بود. ...
نمایه ها:
یونجه | 
رقم | 
گیاه | 

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر کاربرد برگی اسید سالیسیلیک بر تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم‌ چغندرقند تحت تنش شوری انجام شد. این آزمایش به صورت کشت گلدانی در شرایط مزرعه طی سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی شماره 2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تعداد سه فاکتور مورد بررسی قرار گرفت، فاکتور اول محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک در سه سطح، شا ...

در این تحقیق آزمایشات زیر در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به محرله اجراء درآمد. -1 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید A-Test شامل تعداد 9 رقم به همراه شاهد رقم جم در مجموع 10 رقم در آن تعداد 9 رقم در سطح 1 درصد و یک رقم در سطح 5 درصد تفاوت معنی‌داری را از شاهد دارا بوده که بالاترین عملکرد مربوط به رقم Flip-86-30c با تولید 2/929 تن در هکتار بود که 41/4 درصد نسبت به شاهد افزایش محصول داشته -2 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید B1-Test: شامل تعداد 9 رقم به همراه جم در مجموع 10 ...

در اجرای این طرح 28 رقم از ارقام موجود در کلکسیون پسته رفسنجان از نظر زمان گلدهی، زمان شروع مغزبستن و طول دوره پرشدن مغز، زمان رسیدن میوه، متوسط بدون پسته تر و خشک و تولیدی هر رقم، انس پسته هر رقم، درصد پسته‌های خندان و پوک ، اندازه طول و عرض دانه‌های پسته هر رقم، نسبت طول به عرض (تشکیل میوه) و درصد مغز به پوست دو رقم و شدت سال‌آوری در ارقام مختلف با توجه به میزان محصول تولیدی سال اول و دوم اجرای طرح مورد بررسی و یادداشت‌برداری قرار گرفت و نتایج تجزیه آماری نشان می‌دهد اختلاف ...

این طرح در قالب سه آزمایش جداگانه بشرح زیر اجراء گردید: الف - آزمایش مقایسه عملکرد ارقام گندم نان 1ST R.B.W.Y.T (LRA) مشتمل بر 24 رقم در قالب طرح راندومایز بلوک با سه تکرار با شاهد مورد مقایسه قرار گرفت . ب - آزمایش مشاهده‌ای ارقام و لاینهای گندم نان 3rd R.B.W.O.N (LRA) مشتمل 216 رقم و لاین، بدون تکرار کشت گردید. ج- آزمایش و بررسی تحمل ارقام گندم نان به گرما B.W =H.T.O.N شامل 54 رقم و لاین که بدون تکرار اجراء گردید. در این ارزیابی، تعداد 6 رقم از آزمایش الف ، 74 رقم از آزمایش ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
لاین |