عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت و تلاش عوامل اقتصادی برای به دست گرفتن یا حفظ قسمتی از یک بازار، بخشی مهم از حقوق اقتصادی است. ابزار حقوق رقابت به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تاثیرگذار بوده و کنترل بازار را به دست گیرند. این رشته از علم حقوق که در کشورهای توسعه یافته، دوران جوانی را سپری می‌کند، در کشور ما با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی ...

این تحقیق با هدف بررسی علل اقتصادی شکل‌گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن با توجه به تجارب کشورهای نمونه و موفق و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محیط داخلی کشور از طریق اخذ دیدگاه مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی انجام گرفته است. در قسمت اول تحقیق از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده و پس از بررسی ادبیات و مطالعات و نظریه‌های مرتبط با مقوله فساد مالی، مجموعه‌ای از علل شکل‌گیری فساد مالی و راهکارهای متناظر برای کاهش این معضل از منابع مختلف گردآوری و در چهار گروه عوام ...

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های این بنگاه ها از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار کرده و آن را به پول تبدیل کنند،به عبارتی بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نس ...

پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران بوده و به طور خاص اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک مورد بررسی قرار داده است. عملکرد بانک ها در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA )، و متوسط بازده دارایی ها(ROAA )، متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وا ...

این پایان نامه باعنوان «بررسی چالش ها وموانع اجرای موثرقانون رقابت درایران واهمیت آن درتحقق سند چشم انداز ایران 1404»به دنبال تجزیه وتحلیل نظام حقوقی ایران بوده ودرآن راستا تلاش ها متمرکز شد تا دوموضوع مهم رقابت وانحصار ودریک کلام نحوه مداخلات دولت دربازار ،اهداف ،جایگاه وچالش های فراوان در جریان تصویب واجرای مقررات وقواعد حقوق رقابتی را به ویِژه درافق ایران 1404 شناسایی ،ترسیم وبه صورت علمی تجزیه وتحلیل نماید . باعنایت به اینکه عامل اصلی ایجادانحصار ونبودرقابت دراقتصادایران ...

مطالعه حاضر به شناسایی وضعیت رقابتی صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های پانل 15 بانک دولتی وخصوصی طی دوره 87 – 1375 می‌پردازد. هدف از این تحقیق اندازه‌گیری درجه رقابت در سیستم بانکی کشور ا‌ست تا در نتیجه ساختار بازار صنعت بانکداری ایران و میزان انحصاری بودن آن مورد سنجش قرار گیرد. در شناسایی وضعیت ساختار بازار بانکی، پژو‌هش حاضر به تبیین درجه تمرکز بازار بانکی کشور از طریق ا‌ستخراج شاخص تمرکز بازار لرنر می‌پردازد. با توجه به میزان شاخص مشاهده شد که بازا ...

مدیریت وجه نقد فرآیندي است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می‌کند، بنابراین مستلزم اتخاذ بهترین تصمیم برای استفاده از وجه نقد یا منابع نقدی هر سازمان است. این که مدیران با توجه به منافع خود چگونه بین مصرف یا نگهداشت وجه نقد یکی را انتخاب می‌کنند موضوعی مبهم است، لذا در این پژوهش ارتباط بین راهبری شرکتی و رقابت بازار محصول با مدیریت وجه نقد شرکت‌ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، براساس داده‌های 56 شرکت طی سال 1380 تا 1391 بررسی شده است. سازو ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازارمحصول، تمرکز مالکیت و معاملات بااشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387- 1391 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری پژوهش نیز روش رگرسیون با استفاده از داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری معاملات با اشخاص وابسته از معاملات با اشخاص وابسته عادی و برای ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381 بوده و 230 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سال‌های 1386 الی 1390 گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود ...