عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آشنایی با روابط متقابل بین گیاهان (رقابت یا تسهیل) برای شناخت تاثیر نسبی آنها بر فرآیندهای عملکردی اکوسیستم مفید است و این آگاهی ها در جهت اهداف مدیریت پوشش گیاهی مراتع قابل استفاده می باشد. در این تحقیق تعادل بین اثر رقابت و تسهیل بین گیاه بوته ای درمنه خراسانی و گیاه علفی چندساله بروموس کوپه داغی بررسی شد. نمونه برداری از گیاهان در حالتی که هرکدام به تنهایی در منطقه می روئیدند و هم چنین در وضعیتی که بروموس در زیراشکوب بوته درمنه رشد کرده بود، انجام شد. اولین نمونه برداری ...

در بازار فرارقابتی امروز، از مهمترین عوامل بقا و موفقیت سازمانها و شرکتها، بدون شک تدوین استراتژی رقابتی است. اولین گام جهت نیل به یک استراتژی رقابتی اثربخش آشنایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رقابت می باشد. از طرفی در دنیای کنونی که اینترنت به بخش جداناپذیر زندگی تبدیل شده، یکی از معیارهای پیشرفت یا عقب ماندگی هر کشور را به تعداد مشترکان، سرعت و نحوه دسترسی آنها به اینترنت ارتباط می دهند و کشوری توسعه یافته تر تلقی می شود که تعداد کاربران بیشتری در آن از اینترنت پرسرعت بهره ...

الگوی پراکنش مکانی درختان یکی از جنبه های مهم اکولوژی درختان می باشد. در واقع الگوی پراکنش مکانی درختان، مشخصه مهمی در درک پویایی اکوسیستم جنگل می باشد. که بر استقرار، رویش، رقابت، تجدید حیات، مرگ و میر، استفادهاز منابع، ایجاد روشنه و در نهایت توسعه زیراشکوب جنگل موثر است. یکی از م هم ترین مسائل اکولوزی درختان شناخت چگونگی رقابت و تأثیر آن بر ا لگوهای پراکنش مکانی درختان و چگونگی تغییرات این الگوها در طول توالی می باشد. رقابت فرآیندی است که طی آن درختان با استفاده از منابع مح ...

به منظور بررسی رقابت چندگونه‌ای علف‌های هرز و ذرت و تعیین شاخص مناسب جهت برآورد کاهش عملکرد بواسطه حضور علف‌های هرز در مقادیر مختلف کود نیتروژن در سال زراعی 88-1387 آزمایشی به صورت پیمایشی با دو تیمار به ترتیب کود نیتروژن در سه سطح (0، 400 و550 کیلوگرم در هکتار) و چهار سطح مدیریتی(عدم کنترل، کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ،کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ، کنترل کامل) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بررسی رقابت در سطوح مختلف کودی و مدیریتی علف‌های هرز با ...

این مقاله رقابت در یک زنجیره تامین غیر متمرکز با ساختار یک تولید و یک خرده فروش را در حالتی که تولید کننده به عنوان رهبر و خرده فروش به عنوان پیرو می باشد، تحت چهار سناریوی مشتری زیر بررسی می کند: 1- تولید کننده و خرده فروش بجز ارائه هیچکدام خدماتی به مشتری ارائه نمی کنند. 2- فقط خرده فروش به مشتری خدمات ارائه می کند 3- فقط تولید کننده به مشتری خدمات ارائه می کند. 4- تولید کننده و خرده فروش همزمان با هم به مشتری خدمات ارائه می کنند. در این مقاله قیمت های تعادلی و سطوح خدمات ب ...

چکیده : روابط متقابل بین دو گیاه، استقرار و بقای‌ آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین آگاهی از چگونگی وقوع این روابط می‌تواند برای حفظ و نگهداری گونه‌های مرتعی و نیز اصلاح و مدیریت مراتع کشور قابل استفاده باشد. از شناخت عوامل موثر بر کنش‌های تسهیل و رقابت می‌توان برای پیشگویی روند تغییرات پوشش گیاهی و مدیریت اکوسیستم‌ها در یک منطقه استفاده نمود. این تحقیق به‌منظور مطالعه پتانسیل رقابت بین دو گونه مرتعی B. tomentellus، P. pratensis و بررسی تأثیر رقابت اندام-های هوایی و ز ...

این مطالعه با هدف تعیین درجه و میزان رقابت پذیری شبکه بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب شبکه بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. جهت نیل به اهداف مذکور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات از مدل پانزار-رز استفاده شده است. با استفاده از داده های ترکیبی نه بانک کشور طی سال های 1381الی 1385، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شده است. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپ ...

به منظور بررسی رقابت دو رقم گندم با دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی، دو آزمایش فاکتوریل مجزا، در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. در هر دو آزمایش، ارقام گندم الوند و سایسون با تراکم ثابت450 بوته در متر مربع کشت شدند. در آزمایش اول، علف‌هرز چاودار وحشی با تراکم‌های 0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع کاشته شد و در آزمایش دوم، تراکم علف‌هرز خردل وحشی 0، 8، 16، 24 و 32 بوته د ...

در تحقیق حاضر، تاثیر شوری هایppt 50، 100، 150، 200 و 250 بر رقابت ما بین دو جمعیت آرتمیا ارومیانا (جنسی) و آرتمیای بکرزای برکه های مجاور دریاچه ارومیه، مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از تخم گشایی سیست ها، ناپلیوس ها جداگانه در داخل 10 ظرف 5/1 لیتری، با شوری های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. بعد از بلوغ آرتمیا ها، تعداد 3 جفت آرتمیای جنسی و 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از شوری های مختلف جدا نموده و به 15 ظرف 5/1 لیتری (با 4 تکرار) منتقل شده و بصورت منفرد و رقابتی پرورش یافتن ...