عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین همیاری و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر زنجان پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کاربرد الگوی یادگیری از طریق همیاری در مقایسه با دیگر روشهای یاددهی-یادگیری است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوگانه شهرستان زنجان است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای یک کلاس با 29نفر دانش آموز پایه پنجم بعنوان گروه آ‍زمایشی تعیین شد و گروه کنترل به تعداد 30 نفر در شیفت مخالف (گردشی) از طریق معادل سازی و کنترل مت ...