عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شما تاکنون درباره اهمیت هوش عاطفی در محیط کار که در آن ارتباط بی چون و چرا یی بین بلوغ عاطفی رهبران و مدیران وجود دارد) چیزهایی شنیده اید توانایی هایی مثل خود آگاهی همدلی و عملکرد مالی نمونه هایی از این بلوغ عاطفی هستند. اکنون، تحقیق جدیدی، این مبنا را بسط می دهد. مولفین بر مبنای دو سال تحقیق چنین اظهار می دارند که روحیه رهبر و رفتارهای آن تاثیرات به سزایی بر عملکرد سود و زیان دارند. روحیات کاملا مسری و قابل انتقال به دیگران هستند. مثلا یک رییس بدضینت و سازمان زهراگینی به و ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

-1 از 81 سئوال استخراج شده از کتاب دینی سال دوم ابتدایی، 71/6 درصد در سطح دانش ، 13/5 درصد در سطح فهمیدن 14/8 درصد در سطح پاسخ دادن قرار داشت . -2 از 110 سئوال استخراج شده از کتاب دینی سال سوم ابتدایی، 80/9 درصد در سطح دانش ، 14/5 درصد در سطح فهمیدن و 4/5 درصد در سطح پاسخ دادن قرار داشت . -3 از 114 سئوال استخراج شده از کتاب دینی سال چهارم ابتدایی، 93/5 درصد در سطح دانش ، 5/2 درصد در سطح فهمیدن و 0/8 درصد در سطح پاسخ دادن قرار داشت . -4 از 142 سئوال استخراج شده از کتاب دین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.