عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعبه 25سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران بزرگ پرداخته شده است که بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجه به مقالات و مجلات علمی سایت های اینترنتی و مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردیدند و مورد بررسی قرارگرفتند. هدف ازانجام این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازما ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر تهران تشکیل دادنده بودند(110=N). به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و همچنین احتمال عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه‌های ارسالی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1996) استفاده شد. ضریب پایای ...

در این تحقیق به بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران پرداخته شده است .براساس مبانی نظری تحقیق مولفه های تعهدعاطفی،تعهدتکلیفی وتعهدمستمر به عنوان عوامل موثر بر افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی طی سه فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی وبراساس روش،توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق شامل 850 نفر می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده و به منظور جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ا ...

امروزه کارکنان در سازمانهای خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها و به‏ویژه کیفیت خدمات آنها دارند.یکی از انواع سازمانهایی که در آنها، کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد, بیمارستانها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط میباشند. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمانها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان بنام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمانهای خدماتی، تحقیقات وسیعی بر روی اینگونه رفتارهاو عوامل موثر ...

چکیده با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به «اقتصاد دانش محور»، امروزه نیروی انسانی نسبت به سایر منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده است(,2000 Roepki). بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند ، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است . تحقیقات کنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سـازمـانی مد نظر قرار داده و غفلت از آنها را در ارزیـابی عملکرد کـارکنـان نمی پـذیرند و در آن به مشـارکت ...

پژوهش حاضر با عنوان " بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو " ، برآن است تا مفهوم نسبتاً جدید عدالت سازمانی را به عنوان عامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی در سازمان مذکور مورد بررسی قرار دهد. بر اساس مبانی نظری پژوهش، مولفه های عدالت سازمانی، " عدالت توزیعی" ، " عدالت رویه ای" و " عدالت مراوده ای" ، و مولفه های رفتار شهروندی " وجدانیت" ، " نزاکت سازمانی"، " جوانمردی"،" نوع دوستی" و " فضیلت مدنی" طی 15 فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار گرفته ...

رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقاء می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) و جو سازمانی است بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه س ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تعهد عاطفی می باشد. تعهد عاطفی در این پژوهش برگرفته از مدل آلن و مایر می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده نیز بر اساس مدل آیزنبرگر و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل 5 بعدی پادساکف مورد سنجش قرار گرفتند. جامعه ی آماری پژوهش 260 نفر از کارکنان بیمارستان خصوصی شفاء در شهر ساری می باشد. روش انجام پژوهش به شیوه ی پیمایش بوده و با استفاده از فرمول کوکران،حجم نمونه 170 نفر تعیین شد. همچ ...

هدف اين پژوهش، تعيين ارتباط توانمندسازی روانشناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ايران است. بدین منظور تعداد 330 نفر معلم تربیت بدنی با استفاده از نمونه گيري خوشه ای چند مرحله ای تصادفي به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1996)، تعهد سازمانی آلن و می یر(1993) و رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران(2005) بودند. جهت تعيين روايي صوري و محتواي(از نظرات ...