عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 175

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات اخیر مدیریت ورزشی نشان می دهد که حمایت های سازمانی ادراک شده بر تعدادی ازنگرشها و رفتارهای تاثیر گذار بر عملکرد کارمندان اثر میگذارد. به همین دلیل هدف از تحقیق، بررسی رابطه حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان ایران بود.روش پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان که 65 نفر می با شند تشکیل داده اند. نمونه آماری برابر ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر تهران تشکیل دادنده بودند(110=N). به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و همچنین احتمال عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه‌های ارسالی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1996) استفاده شد. ضریب پایای ...

رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقاء می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) و جو سازمانی است بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه س ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تعهد عاطفی می باشد. تعهد عاطفی در این پژوهش برگرفته از مدل آلن و مایر می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده نیز بر اساس مدل آیزنبرگر و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل 5 بعدی پادساکف مورد سنجش قرار گرفتند. جامعه ی آماری پژوهش 260 نفر از کارکنان بیمارستان خصوصی شفاء در شهر ساری می باشد. روش انجام پژوهش به شیوه ی پیمایش بوده و با استفاده از فرمول کوکران،حجم نمونه 170 نفر تعیین شد. همچ ...

هدف اين پژوهش، تعيين ارتباط توانمندسازی روانشناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ايران است. بدین منظور تعداد 330 نفر معلم تربیت بدنی با استفاده از نمونه گيري خوشه ای چند مرحله ای تصادفي به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1996)، تعهد سازمانی آلن و می یر(1993) و رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران(2005) بودند. جهت تعيين روايي صوري و محتواي(از نظرات ...

به گفته ارگان)١٩٩٨( رفتار شهروندي سازماني اشعار به رفتارهايي دارد که عنان اختيار آن در دست خود کارکنان است و سيستم هاي پاداش رسمي تضمين کننده بروز و ظهور آنها نيستند ولي،چنين رفتارهايي اثر بخشي سازمان را ارتقا مي دهد.هدف غايي اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس سازماني،هويت سازماني و روحيه سازماني بارفتار شهروند سازماني است. بررسي ادبيات گذشته نشان مي دهد که تاکنون پژوهشي درباره پيوند سه متغير نرم سازماني فوق با رفتار شهروندي سازماني انجام نشده است. براي بررسي پرسش هاي پژوهش از چها ...

امروزه سازمان ها در محیط جهانی بسیار رقابتی عمل می کنند و مدیران برای ارتقاء بهره وری و موفقیت سازمان هایشان در چنین محیطی دست به ساز و کار های مختلفی می زنند. در سال های اخیر آنچه به عنوان عامل موثر در ارتقاء بهره وری سازمان مورد توجه قرار گرفته است داشتن کارکنانی متعهد به سازمان است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می کنند. محققان سازمانی از چنین رفتار هایی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد کرده اند. بدین جهت هدف این پژوهش بررسی تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر شکل گیری رفتار ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت حج و زیارت استان آذربایجان شرقی در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری آن 2871 نفر، نمونه مورد بررسی 341 نفر و نوع تحقیق توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شد. در قسمت تحلیل و استنباطی آماری از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و آزمون همبستگی بنیادی استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عجین شدن با شغل، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اقدام ...

رفتار شهروندی سازمانی(OCB) عملکرد سازمانی را با افزایش اثربخشی از طریق گریس کاری موتور و کاهش اصطکاک بهبود می بخشد OCB رفتاری با میل و اراده فردی است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم پاداش رسمی سازمانی تقدیر نمی شوند، ولی درمجموع باعث ارتقاء عملکرد اثربخش سازمان می‌گردند. احساس عدالت نقش مهمی در ارتقای OCB دارد. عدالت سازمانی اشاره به ادراک فرد از منصفانه بودن پاداش ارائه شده توسط سازمان می باشد و دارای ابعاد توزیعی، رویه ای و مراوده ای می باشد. هدف این تحقیق تعیین تأثی ...