عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی وعملکرد کار کنان ونقش آنها درموفقیت سازمان ها،دراین پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وعملکرد کار کنان پرداخته شده است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیرمستقل وعملکرد کار کنان به عنوان متغییر وابسته درنظرگرفته شده است. هدف:بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وعملکرد کارکنان روش های اجرا:این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی می باشد.جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی ازپرسشنامه استاندارد پادساکف استفاده وبرای سنجش عم ...

در این پایان نامه به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعبه 25سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران بزرگ پرداخته شده است که بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجه به مقالات و مجلات علمی سایت های اینترنتی و مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردیدند و مورد بررسی قرارگرفتند. هدف ازانجام این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازما ...

امروزه کارکنان در سازمانهای خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها و به‏ویژه کیفیت خدمات آنها دارند.یکی از انواع سازمانهایی که در آنها، کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد, بیمارستانها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط میباشند. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمانها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان بنام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمانهای خدماتی، تحقیقات وسیعی بر روی اینگونه رفتارهاو عوامل موثر ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی حرفه ای شیراز بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز در سال 1393 شامل (151 نفر) بوده است که از این تعداد به روش تصادفی ساده تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (قاسم زاده، 1384)، پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی (پودساکف و مکنزی، 2000) و پرسشنامه اعتم ...

چکیده پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سبک های رهبری، هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بهزیستی اهواز بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق پرسنل سازمان بهزیستی اهواز و تعداد آنها 135 نفر بود که حجم نمونه آن از طریق جدول مورگان و تصادفی ساده100 نفر انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی پودساکف و مکنزی ،هوش هیجانی بار-اون ، پرسشنامه چندعاملی رهبری و پرسشنامه نئو استفاده گردید. داده ها مورد تجزیه ...

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه خود کار آمدی با سلامت روان و رفتار شهروندی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت می باشد .روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 90-89 که تعداد 300 کل جامعه 200نفر مرد و 100نفر زن بود که از بین آنها نمونه ای به تعداد 169نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. در نتیجه حجم جامعه آماری برابر 100 مرد و 69زن می باشد.ابزار گرد آوری اطلاع ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه جو سازمانی وسلامت روانی با رفتار شهروندی معلمان شهرستان پارسیان در سال تحصیلی 92-91 بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان شاغل در مدارس ابتدایی,راهنمایی ودبیرستان شهرستان پارسیان بود.به این منظور نمونه ای به تعداد 265 نفر بصورت تصادفی ,طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه جو سازمانی سوسمن ودیپ,پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ, پرسشنامه رفتار شهروندی ارگان وکونوکسی استفاده شد.از روش آم ...

در پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجیگری تعهد سازمانی در رابطه بین وی‍‍‍ژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی دبیران آموزش و پرورش سروستان پرداخته شد.جامعه آماری این پژوهش شامل 194 نفر از دبیران آموزش و پرورش سروستان بود که از این تعداد106زن و 88مرد می باشد که شامل تمامی کارکنان می شد که با توجه به ناهمگنی ،تعداد افراد گروه نمونه در این مرکز از روش نمونه گیری سرشماری متناسب با جامعه ی آماری پژوهش استفاده شد. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر (2004)،رفتار شهروندی پو ...

هدف این تحقیق تبیین رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نی ریزمی باشد. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی و غیرازمایشی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دبیران دبیرستانهای شهر نی ریز که در سال (90-1389) مشغول به تدریس می باشند که تعداد آنان برابر با 420 دبیر می باشد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه؛ با توجه به جدول مورگان، تعداد 202 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار انداز ...