عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهم‌ترین فضای کارآفرینی و درواقع مهد کارآفرینی دانشگاه است و نقش بالقوه‌ای در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها دارد. دانشگاه به مثابه نهاد عمده تولید دانش، به دلیل ضرورت مدیریت دانش و تجاری سازی آن و نیز تغییر در ماهیت تولید اقتصادی در عصر حاضر، علاوه بر آموزش و پژوهش، نقش، رسالت و کارکرد جدیدی در توسعه اقتصادی بومی، منطقه‌ای و بین‌المللی یافته‌است. برای انجام این رسالت، کارآفرینی دانشگاهی و ایجاد دانشگاه کارآفرین ضرورت پیدا کرده‌است. در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین، نقش مدیران دانش ...

ادبیات اخیر مدیریت ورزشی نشان می دهد که حمایت های سازمانی ادراک شده بر تعدادی ازنگرشها و رفتارهای تاثیر گذار بر عملکرد کارمندان اثر میگذارد. به همین دلیل هدف از تحقیق، بررسی رابطه حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان ایران بود.روش پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان که 65 نفر می با شند تشکیل داده اند. نمونه آماری برابر ...

رفتارهای شهروندی سازمانی پیامدهای مهمی برای سازمانها و کارکنانشان دارند. بروز این رفتارها میتواند سبب افزایش عملکرد و کارایی سازمانی شود و از سوی دیگر این رفتارها از سوی سرپرستان مشاهده شده و اغلب در هنگام ارزیابی رفتار کارکنان در قضاوت آنان تاثیر میگذارد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو سازمانی بر بروز دو دسته رفتارهای شهروندی سازمانی با جهتگیری فردی و رفتارهای شهروندی سازمانی با جهت‌گیری سازمانی بود. در این تحقیق، تاثیر هفت بعد اصلی جو سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی مو ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ها و زیرمولفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران و بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر آن در شبکه خدمات درمانی دولتی شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی(آمیخته) است. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد چراکه ابتدا روش کیفی انجام پذیرفته و سپس با توجه به نتایج به دست آمده روش کمی انجام می‌پذیرد.جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی کلیه پرستاران نمونه کشوری بیمارستانهای دولتی شهر مشهد بودند که با ت ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...

این پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و سپس عامل تعدیل کننده ای را با عنوان شخصیت سالم سازمانی ویا بعبارت دیگر سلامت سازمانی را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار داده است. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد . در فصل دوم مروری بر مبانی نظری موضوع صورت می گیرد . در فصل سوم روش تحقیق مرور شده و در فصل چهارم آزمون های آماری و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و یافته های جانبی پژوهش بیان شده است . در فصل ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه‌ی الگویی از روابط علّی بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده است که در آن، این عوامل بتوانند در تعامل با یکدیگر، بیشترین تبیین را از متغیر رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به عمل آورند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی که تعداد آن‌ها 179 نفر می‌باشد، تشکیل داده‌ا ...

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق رابطه عوامل داخلی و خارجی با رفتار کمیته خرید سازمانی می‌باشد که با هدف بررسی عواملی که بر رفتار کمیته خرید سازمانی اثر می‌گذارند انجام شده است.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده ها تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق اعضای کمیته خرید مشتریان شرکت صائلا الکترونیک می‌باشد که تحقیق بر روی یک نمونه 164 نفری از اعضای کمیته خرید انجام گرفت. مدل این تحقیق، مدل رفتار خرید سازمانی هاوکینز است.متغییرها ...

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند، اما از آنجا که یکی از مسائل اساسی در مطالعه کم و کیف عملکرد سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود، توجه به چگونگی رفتار افراد در فضای عملیاتی سازمان است و از سوی دیگر، نیز رفتار کارکنان بر رضایت مندی مشتریان تاثیر بسزایی دارد، لذا، هدف این پژوهش، بررسی نقش رفتار سازمانی در تامین رضایت مشتری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک رفاه کارگران شهر ...