عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام های مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته های انسانی، تجربی و ریاضیِ حاضر در کلاس های آموزشی تابستانه در سال 94-1393بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای250 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که از این میان 136 نفر دختر و 114 نفر پسر بودند که پرسشنامه محقق ساخته توس ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی بوده است. به همین منظور تعداد 304 زوج در شهر تهران با میانگین سنی 37 سال (دامنه سنی 24 تا 52 سال) برای مردان و با میانگین سنی 32 سال و 3 ماه (دامنه سنی 20 تا 47 سال) برای زنان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با رعایت شرایط ورود به گروه نمونه انتخاب شده و مقیاس های پژوهش بر روی آنها اجرا شد. داده های بدست آمده از پژوهش به وسیله آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گر ...

هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های سلامت جنسی نوجوانان تحت مراقبت شبانه‌روزی و مشخص نمودن اثربخشی برنامه آموزش جنسی بر دانش، نگرش و جودپنداره جنسی آنهاست. نوجوانان جدا شده از خانه به واسطه جدایی و تجربه رویدادهای پر فشار نه تنها در معرض رفتارهای پرخطرجنسی بیشتری هستند بلکه فرصت‌های لازم آموزش جنسی از طریق منابع مناسب را، از دست می‌دهند. با توجه به این شرایط این مهم است که قبل از تدوین و ارائه هر گونه مداخله‌ آموزشی، وضعیت سلامت جنسی و مشخصه‌های آنها شناسایی و بررسی شود. جامعه ...

گناه یکی از اساسی ترین مفاهیم در ادیان مختلف و بویژه دین اسلام است. در متون جامعه شناسی گناه نوعی انحراف اجتماعی است. از منظر جامعه شناسی کارکردگرا گناه وحدت اخلاقی جامعه و به تبع آن انسجام اجتماعی را از بین می‌برد. علاوه بر این گناه به اختلال در نظام معنایی جامعه منجر می‌شود. توجه به آثار اجتماعی گناه لزوم بررسی جامعه شناختی این پدیده‌‌ی اجتماعی را روشن می‌سازد. هر چند آثار اجتماعی که گناه به همراه دارد شامل انواع مختلف آن می‌شود ولی این آثار در برخی از گناهان منجمله گناهانی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های مادران در تربیت جنسی دختران نوجوانشان انجام گرفته است. پژوهش به روش کیفی انجام شد. جامعه ی پژوهـش دانش آموزان دختر پایه ی سوم مدارس راهنمایی شهر تهران بوده و گروه هدف (نمونه ی پژوهش) را دختران پایه سوم مدرسه ی راهنمایی X منطقه 3 تهران درسال 1390 ومادران آنها تشکیل می دهند . نمونه گزینی به صورت هدفمند انجام گرفت .ابزار پژوهش ابزاری محقق ساخته است که به شیـوه ی مصاحبه به کار گرفته شد. مصـاحبه با 6 دانش آمـوز و مـادران آن ها انجام و داده ه ...

هدف از این پژوهش. تدوین چندین مدل معادله ساختاری برای تبیین اختلالات جنسی زنان در شهر اصفهان بود. این مدل های مفروض شامل مدل عوامل شناختی، مدل عوامل هیجانی، مدل عوامل شناختی_هیجانی و مدل عوامل فرهنگی_شناختی می شد.جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1390 بودند که در دوران باروری قرار داشتند . نمونه پژوهش 401 نفر بود که به صورت تصادفی و به شیوه نمونه گیری خوشه ای از مناطق چهارده گانه شهر اصفهان انتخاب شدند. روش پژوهش نیز، همبستگی از نوع مدل سازی معادله ساختاری ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رفتارهای کنترلگرایانه و عملکرد جنسی در زوجین با ازدواج سنتی و مدرن در زوجین مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی درمانی شهر زاهدان انجام گرفت روش پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی شهر زاهدان در سه ماهه اول سال 93 بودند .نمونه پژوهش 250نفر(161 نفر ازدواج سنتی و 89 نفر ازدواج مدرن) بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند،. برای جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه رفتارهای کنترلگرایانه زن و ش ...

خداوند بر اساس نظام احسن و مصلحت اجتناب ناپذیر بقاء نسل و ایجاد آرامش و نشاط در زندگی، غریزه جنسی را در انسان به ودیعه نهاده است. از آنجا که پایبندی به اخلاق به عنوان اکسیـر نجات‌ بخش بشریت امری ضروری است؛ قرآن آموزه‌های اخلاقی در زمینـه تعامل با نیاز جنسی و چگونگی پیشگیری و مقابـله با نابـه-هنجارهای آن ارائه نموده که مشتمل بر راهکارهای تأمین، مهار و تعدیل غریزه جنسی است. موثرترین راهکاری که قرآن برای تأمین این نیاز پیش بینی کرده، پدیده ازدواج شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت ...

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت شناختی – رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی و دانش جنسی زنان متأهل شهرستان گناوه (1390). تحقیق نیمه تجربی ، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان متأهل شهر گناوه بود. از بین داوطلبان شرکت در جلسه های آموزشی، 30 زوج انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آموزش و کنترل جایگزین شدند.ابزار اندازه گیری مقیاس پرسشنامه باورهای ارتباطی RBIودانش جنسی آن هوپر (1386) بود. گروه آزمایش هشت جلسه آموزشی هفته ای دو بار 1/5 ساعت ...