عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 255

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگویی از پیشایند های رفتار اجتماع یار و آزمون آن بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران است. این الگو بر مبنای مطالعه مبانی نظری روان شناسی اخلاق، فلسفه اخلاق و تحقیقات گذشته شکل گرفته است. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل وارد شده و هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم، از طریق میانجی های دین داری، هویت اخلاقی و استدلال اخلاقی اجتماع یار ، رفتار اجتماع یار را پیش بینی می کند. تمام مسیر های ممکن در الگوی حاضر بر اساس تقدم علی همدلی بر سایر متغیر ها، دین ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کیفیت هویت بر رفتار اخلاقی به واسطه ادراکات زیبایی شناختی در دانشجویان انجام یافته است. نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه های رفتار اخلاقی لوزیر، سبک های هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه ادراکات زیبایی شناختی ابزارهای گرداوری اطلاعات بودند. برای تحلیل نتایج از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که: 1) سبک هویت پیشرفته ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ها و زیرمولفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران و بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر آن در شبکه خدمات درمانی دولتی شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی(آمیخته) است. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد چراکه ابتدا روش کیفی انجام پذیرفته و سپس با توجه به نتایج به دست آمده روش کمی انجام می‌پذیرد.جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی کلیه پرستاران نمونه کشوری بیمارستانهای دولتی شهر مشهد بودند که با ت ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان ستادی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 1389بود.روش پژوهش توصیفی(همبستگی) بوده و جامعه مورد مطالعه شامل 2067 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 129 نفر از آنان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) با 50 سوال و پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر(2000) دارای 1 ...

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان و به طور خاص کارکنان تامین اجتماعی استان سمنان می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات به روش میدانی می باشد ، جامعه آماری آن کلیه کارکنان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان سمنان در سال 1393 به تعداد 274 نفر بودند ؛ و نمونه آماری انتخاب شده 139 نفر تعیین گردید ، برای جمع آوری داده ها بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق پرسشنامه ای 44 گویه ای ، بر اساس مقیاس لیکرت ...

صنعت بیمه یکی از موسسات مالی است که تاثیر بسزائی در رشد اقتصادی یک کشور دارد. با وقوع آزاد سازی و خصوصی سازی همزمان نیز در اینصنعت با اهمیت و ایجاد رقابت بیشتر بین شرکتهای بیمه ای لزوم بررسی فرآیندهای بیمه ای علی الخصوص شبکه فروش که بعنوان مهمترین جزء فروش خدمات بیمه ای می باشد. در بازاریابی بیمه نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریابی به وجود می آید و در نتیجه فروشنده و مشتری با بیمه گزار هر دو بر نتیجه فروش تاثیر می گذارند. فروشنده بعنوان اول ...

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از موارد مرتبط با اخلاق کسب و کار می‏باشند. زیر بنای همه ارزش‏ها در سازمان، ارزش‏های اخلاقی می‏باشند این ارزش‏ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می‏کنند که می‏تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان پایبندی پرسنل بانک ملت به ارزش‏های سازمانی و منشور اخلاقی بانک بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان بانک ملت استان سمنان بود که تعداد 140 نفر ...

یکی از مهمترین مباحث فلسفه اخلاق که از زمان سقراط وافلاطون و ارسطو تاکنون به صورت یک چالش مهم مطرح بوده چرایی عدم پایبندی افراد به احکام و اصول اخلاقی مورد قبول خود است که از آن به عنوان ضعف اخلاقی یاد می شود.سابقه موضوع ضعف اخلاقی به فلسفه یونان و نظریه معروف سقراط برمی‌گردد که معرفت را عین فضیلت می دانست. به تعبیر دیگرسقراط معتقد بود که علت عدم پایبندی افراد به اصول اخلاقی، جهل ونداشتن معرفت حقیقی است. اولین و جدی ترین منتقد این نظریه ارسطو بوده و پس از اونیز نظریاتی در رد ...

علی رغم تحقیقات زیادی که در حوزه اخلاق حسابداری طی سالیان اخیر انجام شده است اما دو مشکل عمده تقریبا غیرقابل حل باقی مانده‌اند. اولا به یک ابزار اندازه‌گیری کاربردی نیاز است تا بوسیله آن رفتار را در یک چهارچوب نظری تصمیم‌گیری اخلاقی پیش‌بینی کرد. دوما ایجاد اندازه‌گیری های متناسب و کاربردی در فرهنگ‌ها و کشورهای متفاوت اهمیت بالایی دارد. بنابراین این تحقیق بر روی دو مسئله تمرکز می‌کند. اولا بر توسعه یک مقیاس برای اندازه‌گیری ارزیابی‌ها، قضاوت‌ها و محرک‌های اخلاقی حسابداران ایر ...