عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1335

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار اخلاقی رفتاری است که معیار ارزشمندی رفتار اختیاری را دارا باشد. باور بر این است که ارزشمندی رفتار اختیاری از منظر دین با ارزشمندی رفتار اختیاری از منظر انسان‌ها متفاوت باشد، زیرا دیدگاه‌های اندیشمندان در بیان معیار ارزشمندی رفتارهای اختیاری متعدد و متفاوت است لکن آنچه که از متون دینی قابل استفاده است تنها معیار ارزشمندی رفتار اختیاری انسان در نزد خداوند «تأمین خشنودی» اوست. بر اساس آموزه‌های دینی این معیار هنگامی تحقق می‌یابد که رفتار مورد نظر به نیتی پاک و خالص، برای خ ...

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگویی از پیشایند های رفتار اجتماع یار و آزمون آن بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران است. این الگو بر مبنای مطالعه مبانی نظری روان شناسی اخلاق، فلسفه اخلاق و تحقیقات گذشته شکل گرفته است. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل وارد شده و هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم، از طریق میانجی های دین داری، هویت اخلاقی و استدلال اخلاقی اجتماع یار ، رفتار اجتماع یار را پیش بینی می کند. تمام مسیر های ممکن در الگوی حاضر بر اساس تقدم علی همدلی بر سایر متغیر ها، دین ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر کیفیت رابطه مشتری- سازمان می باشد که در این رابطه به تبیین نقش متغیرهای فضای اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی کارکنان نیز پرداخته ایم. این پژوهش،مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است .نتایج پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی به صورت مستقیم وغیر مستقیم از طریق متغیر فضای اخلاقی سازمان، بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیرگذار است و با توجه به تاییدتاثیرگذاری مستقیم رفتار اخلاقی کارکنان بر میزان رضایت،اعتماد و وفاداری مشتریان، تا ...

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می باشد. زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. مطالعات در باب جو اخلاقی بیان میدارند که جوهای مختلف سازمان ممکن است با هویت سازمانی و اعتبار سازمانی در ارتباط باشند. این تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که آیا جو اخلاقی سازمان با اعتبار (شهرت) سازمانی و هویت سازمانی در جهاد کشاورزی شهر ارتباط دارد؟ این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست ...
نمایه ها:

چکیده مطالعه‌ی درک اخلاقی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم و ششم دوره‌ی ابتدایی به کوشش زهره هاشمی هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی درک اخلاقی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم و ششم دوره‌ی ابتدایی شهرستان شیراز است . این پژوهش با بهره‌گیری از روش ترکیبی ( یک ترکیب از مطالعه‌ی کیفی و کمی) انجام گرفت. برای گردآوری داده‌های موردنیاز در بخش کیفی، روش مصاحبه نیمه ساختار‌یافته با 22 دانش‌آموز کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز استفاده گردید، که پس از انجام 18 مصاحبه (چهار دختر کلاس ششمی، چهار پس ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کیفیت هویت بر رفتار اخلاقی به واسطه ادراکات زیبایی شناختی در دانشجویان انجام یافته است. نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه های رفتار اخلاقی لوزیر، سبک های هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه ادراکات زیبایی شناختی ابزارهای گرداوری اطلاعات بودند. برای تحلیل نتایج از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که: 1) سبک هویت پیشرفته ...

رفتار امدادی (یاریرسان) که موضوع مطالعات زیادی در روانشناسی قرارگرفته عملی است که قصد آن سود رساندن به دیگران باشد. این که رفتار امدادی محصول تفکر منطقی حسابگرانه است یا نتیجه حالاتهیجانی فرد، یا تعامل پیچیدهای از این دو تعیین کننده تصمیم فرد میباشد موضوع داغی است که در حال حاضر در محافل علمی روانشناسی در میان دو دیدگاه شناختی و هیجانی در جریان است. مقاله حاضرتلاشی است برای ترسیم وضعیت کنونی پیشرفتهای حاصل شده در این حوزه. طرفداران دیدگاه شناختی معتقدند که افراد بههنگام تصمیم ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ها و زیرمولفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران و بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر آن در شبکه خدمات درمانی دولتی شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی(آمیخته) است. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد چراکه ابتدا روش کیفی انجام پذیرفته و سپس با توجه به نتایج به دست آمده روش کمی انجام می‌پذیرد.جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی کلیه پرستاران نمونه کشوری بیمارستانهای دولتی شهر مشهد بودند که با ت ...

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی اعضای هیئت‌علمی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای-تصادفی تعداد ۱۸۳ نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرمایه فکری (بونتیس، ۱۹۹۸) با ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی (قلاوندی و همکاران، ۱۳۹۳ ) با ضریب آلفای ...
نمایه ها: