عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 123

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با عنوان بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر رفتار مسافران در متروی تهران در سال 1392 می باشد. از میان مجموع نظریه ها و دیدگاه های بررسی شده برای تدوین چارچوب نظری وفرضیات از نظریه های یادگیری اجتماعی باندورا، نظریه کنش موجه آیزن و فیش باین، نظریه رضایت اجتماعی فریدینبرگ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنش اجتماعی پارسنز استفاده شد. روش پژوهش در این مطالعه پیمایش بوده و اطلاعات لازم به وسیله ابزار پرسشنامه از میان شهروندان تهران جمع آوری شد.حجم نمونه بر اساس فرمول ک ...

پژوهش حاضر به مقايسه مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر شاغل به تحصيل در سه موقعيت آموزشي مدارس استعدادهاي درخشان، غيرانتفاعي و دولتي در پايه تحصيلي دوم راهنمايي پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمايي تيزهوشان، غيرانتفاعي و عادي نواحي پنج‌گانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 تشكيل داده بودند. به منظور دستيابي به نمونه مورد نظر، با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي90 دانش‌‌آموز (از هر مدرسه 30 دانش‌آموز) انتخاب و مورد مطالعه ...

به منظور بررسی رابطه بین عملکرد مدیران و رشد رفتار اجتماعی کودکان پیش دبستانی در مناطق 3،4،5 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 این پژوهش انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، مربیان و کودکان پیش دبستانی در مناطق 3،4،5 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 بود. برای تعیین حجم نمونه در پژوهش فوق ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر ته ...

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانگری شناختی تحلیلی (CAT)، روان درمانگری شناختی (CT) و دارو درمانی در میزان کاهش بی ثباتی هیجانی، رفتار تکانشگری و بی ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی II است. روش تحقیق کار: طرح تحقیق در این مطالعه، یک طرح تجربی حقیقی است ( گمارش تصادفی آزمودنی ها به دو گروه وجود دارد). در این مطالعه، سه گروه 16 نفری از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی روان درمانگری شن ...

امروزه اعتیاد یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی است. عوامل مختلفی در گرایش افراد به خصوص جوانان به سوءمصرف مواد مخدر تأثیر دارند. یکی از این عوامل، اعتیاد والدین و به خصوص اعتیاد پدر خانواده می باشد که می تواند باعث آشفتگی و گرایش دیگر اعضای خانواده به سمت انحرفات و کجرفتاری ها گردد. با این حال در این خانواده‌ها افرادی وجود دارند که در برابر این مشکل مقاومت می‌کنند و با وجود داشتن پدر معتاد دچار سوء مصرف مواد نمی‌گردند و اصطلاحاً نسبت به مواد تاب آوری دارند. تاب آوری توانایی ...

با توجه به توسعه دانشگاه کردستان و پیام نور مرکز سنندج و پذیرش دانشجو در رشته های جدید و تصویب رشته های جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان مبهم است. ابهام در وضعیت آینده شغلی افراد تحصیل کرده و یا در حال تحصیل، تیره و تاریک بودن آینده جامعه موازی با آینده شغلی، هدفمند نبودن زندگی دانشگاهی از عوامل تشدید کننده ای است که جریان بیگانگی اجتماعی و علی الخصوص گسترش ایده بی معنایی و پوچی را در بین افراد دو چندان کرده و بسترهای بی تفاوتی را ...

ارتباط انسانها ،‌ سنگ بناي جامعه انساني وبدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصيصه جامعه انساني پديد نمي آيد ، از جانب ديگر گسترش ارتباطات الكترونيك ، جامعه جديد را چنان از جوامع پيشين متمايز ساخته است كه برخي عصر نو را‌ عصر ارتباطات ‌ مي خوانند. با گسترش اين فناوريهاي ارتباطي از جمله اينترنت و تلفن همراه رابطه ميان افراد به لحاظ كمي وكيفي از شكل متعارف آن يعني ارتباط مستقيم و بي واسطه خارج شده است. دراين ميان جوانان دراستفاده از اين فناوريهاي نو پيشگام هستند كه اين خود تاثيراتي بر س ...

پژوهش حاضر، به عنوان یک پژوهش تمام‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون، با هدف بررسی تأثیر بازی‌درمان‌گری بر ارتقاء رفتار اجتماعی مثبت و کاهش رفتار اجتماعی منفی کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. به این منظور تعداد 32 نفرآزمودنى به روش نمونه گیرى تصادفی ساده، از میان 131 کودک 6ساله موجود در دو مهدکودک‌ که به‌صورت قرعه‌کشی از بین ده مهدکودک شیفت عصر شهرستان ورامین انتخاب شده‌بودند، برگزیده شده و به‌صورت تصادفی دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. براى غربالگری و اندازه‌گیرى رفتاراجتماع ...

این پژوهش که بررسی عوامل موثر بر رفتار هنجارمند را در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نورآباد ممسنی بررسی می کند؛ تاثیر متغیرهایی چون میزان نظارت خانواده،خودپنداره و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان را بر نحوه تغیرات رفتار هنجارمند در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی در شهرستان نورآباد ممسنی نشان می دهد. پس از طرح فرضیات در این پژوهش، برای محاسبه حجم نمونه آماری لازم از فرمول کوکران استفاده شد. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به خطای اندازه ...