عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق از نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، جامعه شبکه‌ای، یادگیری اجتماعی و استفاده و خشنودی استفاده شده است. متغیرهای مستقل شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک) و متغیر وابسته رفتار اجتماعی است. روش تحقیق پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد و از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی گلوله برفی اعضای نمونه انتخاب شدند. اعتبار پرسشنامه اعتبار صوری است و پایایی آن پس از محاسبه آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد. مهم‌ترین ...

رفتارهای مربی می‌تواند بر عملکرد ورزشکاران وتیم (برد و باخت)، ادراکات و باورهای ورزشکاران و تیم تأثیرگذار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رفتار ادراک‌شد? مربی با رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران پسر در رشته‌های فردی و گروهی می‌پردازد. جامعه آماری شامل ورزشکاران پسر رشته‌های گروهی و انفرادی (14 تا 18) سال شهر کرمانشاه به تعداد 250 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌هااز پرسشنامه‌های رفتار جوانمردانه مربیگری بولتر و ویس (2012) و رفتار ...

در این تحقیق دیدگاه نوجوانان نسبت به موضوع‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته است : آرمان‌ها و آرزوها - وضع فعلی و میزان رضایت از گذشته - چهره‌های مورد توجه جوانان و نوجوانان - افراد موثر در تکوین شخصیت و رفتار اجتماعی و ویژگیهای افراد الگو و زمینه‌های الگوپذیری نوجوانان و جوانان. ...

چکیده ندارد.

امروزه بیشتر دولت ها و جوامع به انتخابات و مقوله آن اهمیت ویژه ای می دهند به طوری که انتخابات یکی از مهمترین مولفه های مشارکت مردم در روند زندگی آنها و نحوه شکل گیری مطالبات شان اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره می باشد که کشور ما ایران هم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نگاه ویژه ای به این مقوله داشته است این پژوهش با طرح این سوال که بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران درهشت دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چگونه بوده است. این فرضیه را م ...

فتوحات اسلامی، بخش مهمی از تاریخ اسلام را تشکیل میدهد؛که در عصررسول خدا(ص)، سراسر جزیره العرب فتح شد وپس ازرحلت آنحضرت،مسلمانان باتأسی به سیره? حضرت مبنی برتلاش برای گسترش دین اسلام، فتوحات اسلامی را در فراسوی مرزهای جزیره العرب آغازکردند. دراین میان،رفتارهای فاتحان درسرزمین های مفتوحه،تأثیری زیادی درنفوذاسلام میان مردم ویاانزجارآنان ازاسلام داشت . که دررساله? حاضراین رفتارهادردوبعدسیاسی واجتماعی بررسی می شودوروش پژوهش در آن، روش تحقیق در تاریخ (توصیفی،تحلیلی وتاریخی) خواهد ...