عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله و هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رفاه اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی در شهر زنجان بوده است. با توجه به سیر تکاملی مشارکت و قرار گرفتن آن در بطن توسعه به عنوان یک عامل مکشوف،گسترش روحیه مشارکتی در افراد و بسط فرهنگ مشارکت و شناسایی عوامل موثر بر آن و شناخت بنیان های فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه از ضروریات انجام این پژوهش بوده است. محقق پس از ارائه ادبیات نظری مشارکت به بیان نظریات آدلر، هنری موری، مک کللند، مازلو، پارسونز،‌بوردیو، آرنت، هابرماس،‌مارکس، وبر و زیمل پرداخت ...

رفاه اجتماعی یکی از این مقولاتی است که تجلی ساختار در فرد است. بدین معنا که امکانات ساختاری و عینی چگونه در فرد احساس رفاه، شادکامی، رضایت و خوشبختی ایجاد می‌کنند. این احساس اگر چه در ساختار روانی فرد تجربه ‌می‌شود و ماهیتی ذهنی دارد اما محصولی ساختاری و اجتماعی است. رفاه ذهنی به ویژگی‌های رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به تفسیری که از وضعیت خود منعکس ‌می‌کند توجه می‌نماید. در جریان هدف‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، امری مهم که دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی و اجت ...

قانون هدف مندي يارانه ها از مهم ترين قوانين جاري مي باشد كه تاثير زيادي بر رفاه و بهزيستي كل جامعه بخصوص كاركنان دولت داشته است. در اين پژوهش تلاش گرديده است كه اثرات اجراي اين قانون بر رفاه كاركنان سازمان تامين اجتماعي شعبه دو كرج سنجيده شود. اين تحقيق به روش پيمايش و از ابزار پرسشنامه پردازش و spss براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار تحليل گرديد. جامعه مورد مطالعه به دليل حجم كم آن تمام شماري شد كه شامل 95 نفر كه 45 مرد و ...

در نظریه های نوین توسعه با اتخاذ رویکردهای مشارکتی، برنقش مشارکت در پیشبرد اهداف توسعه که یکی از مهم ترین آنها رفاه اجتماعی می‌باشد، تاکید شده است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مشارکت اجتماعی مردم و بررسی نقش آن در رفاه اجتماعی ساکنان منطقه مورد مطالعه می‌باشد.سوال اصلی در این مطالعه بر اساس رابطه بین مشارکت اجتماعی و رفاه اجتماعی قراردارد .فرضیه اصلی به نظر می رسد بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی رابطه وجود دارد.دیدگاه ها و نظریات مختلف بر نقش و اهمیت توسعه و خصوصا ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بودجه های آموزشی بر رفاه اجتماعی طی سال های 1347 تا 1388 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه هزینه های آموزشی و رفاه اجتماعی می پردازند. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش،بودجه های ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و رفاه اجتماعی طی دوره 42 ساله می باشند. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از تابع رفاه سن و با سه سناریو رفاه اجتماعی طی این دوره محاسبه شده است. برای بررسی ...

در قالب منطق شناخت، علت کاوی پدیده های جغرافیایی در عرصه رفاه اجتماعی روستایی و در نظر گرفتن رویکرد شناخت تبیینی از ضرورتهای ویژه پژوهشهای علمی در این زمینه است. مطالعات انجام شده در این حوزه غالباً در قالب شناخت عمومی و با به کارگیری شیوه های کلاسیک همراه با ابهام و یا تعمیم پذیری اجزای محدود و غیر اساسی به کل سیستم توأم است. در این راستا توجه به رویکرد شناختی به معرفهای مختلف آسیب پذیری در روستاها به منظور اتخاذ یک استراتژی علمی و عملی برای کاهش تأثیر عوامل مذکور ضروری به ن ...

رفاه اجتماعی یکی از این مقولاتی است که تجلی ساختار در فرد است. بدین معنا که امکانات ساختاری و عینی چگونه در فرد احساس رفاه، شادکامی، رضایت و خوشبختی ایجاد می‌کنند. این احساس اگر چه در ساختار روانی فرد تجربه ‌می‌شود و ماهیتی ذهنی دارد اما محصولی ساختاری و اجتماعی است. رفاه ذهنی به ویژگی‌های رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به تفسیری که از وضعیت خود منعکس ‌می‌کند توجه می‌نماید. در جریان هدف‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، امری مهم که دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی و اجت ...

در دنیای معاصر، یکی از ابعاد برنامه ریزی، تلاش در راستای ارتقای زندگی انسانی و بهبود شرایط زیست وی است. چنانچه بسیاری از موفق ترین دولت ها، دلیل توفیق برنامه های خود را، بهبود زندگی مردم و افزایش سطح رفاه آنها می دانند. در مقابل، زمانی برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی بهتر به اهداف پیش بینی شده می رسند که جامعه مورد نظر، از سطح آموزش لازم برخوردار باشد. بنابراین، دانش و آگاهی، سنگ بنای توسعه و رفاه جامعه است. در جامعه ایران، سطح دانش وآگاهی مردم نسبتا پایین است. این میزان د ...

درحوزه رفاه اجتماعی بامجموعه ای ازمفاهیم سروکارداریم که صاحبنظران ومکاتب نیز،آن هاراموردبررسی قرارداده اند.مفاهیمی همچون آزادی،عدالت ،حقوق وبرابری که همواره مورد نیازبشربوده و مشخصه های اصلی رفاه رادرحوزه برنامه ریزی تبیین می کنند.اما بامشاهده این مفاهیم دربین مکاتب اصلی حوزه رفاه وبرنامه ریزی،یعنی لیبرالیسم وسوسیالیسم در می یابیم که به یک نظام پیوستاری به شکلی که تامین کننده نیازها درزمان هاومکان های مختلف باشد،نرسیده ایم وهمچنان انسان امروزبه دنبال دریافت معانی حقیقی آزادی، ...