عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی نقش میزان اثر بخشی نظام پاداش کارکنان اداره کل راه وترابری استان سمنان وارزیابی میزان تاثیر آن در توسعه منابع انسانی می باشد. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بعنوان مکانیزمی موثر جهت حصول اهدف سازمان می باشد. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده سه فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 34 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه به تای ...