عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 853

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه شیوه‌های مدیریت مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر تهران است نوع پژوهش به دليل اينكه نتايج آن مي‎تواند مورد استفاده مديران و كاركنان مراکز آموزشی قرار گيرد كاربردي است و چون رابطه سبك مديريت مديران را بر تعهد سازماني و رضايت شغلي دبيران مورد بررسي قرار مي دهد از روش همبستگي در تجزيه و تحليل آن استفاده مي شود ،که در آن از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع‎آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری کلیه مديران و دبيران آ ...

رضایت شغلی به دو دلیل عمده دارای اهمیت می باشد: یکی بخاطر احساس مسئولیت مدیران در برابر کارکنان یعنی از نظر اخلاقی اهمیت دارد، و دیگری افزایش کارایی و بهره وری و کاهش غیبت کارکنان به دلیل افزایش رضایت شغلی دارای اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران انجام گرفت. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و همچنین با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه ...

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را درقبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی وهدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل نمود و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. همچنین رضایت شغلی به عنوان یک شاخص مهم در رفتارسازمانی مطرح است و فرهنگ سازمانی قادر است نقش فزآینده ای برآن داشته باشد. به طوری که در پژوهش های ...

امروزه بانکدار بودن یکی از مشاغل پر استرس و چالش برانگیزی محسوب می شود که در فضای رقابتی میان بانک های دولتی و خصوصی ، فشار زیادی بر کارکنان وارد می آورد . استرس و فشار روانی که طی مدتی منجر به ایجاد فرسودگی شغلی در کارکنان گردیده و با توجه به ویژگی شخصیتی افراد اثرات متفاوتی بر ایشان خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش ، بررسی و پیش بینی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک ملت براساس ویژگی های شخصیتی از دیدگاه یونگ می باشد . برای این منظور جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ب ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی باخلاقیت ورضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان فارس بود.این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است.نمونه146 نفرکارکنان کارخانه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های ویژگیهای شخصیتی نئو، خلاقیت رندسیب ورضایت شغلیJ.D.I جمع آوری گردید.یافته های پژوهش پی بینی معنادار خلاقیت بر اساس دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری و رضایت شغلی براساس انعطاف پذیری مورد تایید قرار گرفت.همچنین رابطه مثبت برونگرایی با خلاقیت ، دلپذیری با ...

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان لامرد و با روش توصیفی – پیمایشی اجرا شد.جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کارکنان ادارات دولتی شهرستان لامرد که 3916 نفر می باشد با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 274 نفر برای نمونه آماری به روش طبقه‌ای تصادفی و نسبی انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. میزان ضریب همسانی درونی سوالات (آلفای کرونب ...

هدف از این مطالعه، سنجش و تحلیل رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه اراک و دانشگاه آزاد اراک و تعیین مولفه‌های موثر بر آن بر‌اساس داده‌های سال ۱۳۹۵ است. به بیان دیگر، آیا رابطه مثبت و معناداری بین عواملی از قبیل شرایط فیزیکی دانشگاه، امنیت شغلی، تیم کاری، ماهیت شغل، نحوه ارتقا و انتظارات از خدمات آموزشی و پژوهشی با رضایت شغلی وجود داشته است؟ تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی چگونه است؟ همچنین، رابطه رضایت شغلی با عوامل جمعیت‌شناسی مانند جنسیت، سابقه کاری، رتبه علمی و نوع ...

برخلاف رشد سریع مطالعات اختصاص یافته به سازه فرسودگی شغلی در سازمان ها، تحقیقات نسبتاً کمی به تدوین راهکارهایی برای کاهش فرسودگی شغلی پرداخته اند. هدف اصلی مرحله اول پژوهش حاضر بررسی روابط و ارائه مدلی در مورد متغیرهای مرتبط با فرسودگی شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. در مرحله دوم پژوهش نیز، براساس نتایج مرحله قبلی مداخله ای تدوین و اثربخشی آن بررسی شد. جامعه آماری همه کارکنان دارای مدرک دیپلم و دیپلم به بالا در شرکت فولاد مبارکه بود. در مرحله اول پژوهش، 300 نفر بصورت تص ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رضایت مندی شغلی و رضایت از زندگی در فرسودگی شغلی کارکنان مجموعه های پتروشیمی فاز (1) عسلویه بود. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 361 کارمند مرد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق سه ابزار پرسشنامه رضایت از زندگی، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین ...