عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 877

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفاهیم رضایت شغلی و بهره وری از جمله مفاهیم مهم و اساسی در تولید هستند که توجه به آن ها میتواند باعث افزایش کیفیت و در نتیجه افزایش فروش و سود گردد. رضایت شغلی، یکی از چالش برانگیز ترین مفاهیم سازمانی و پایهی بسیاری از سیاست ها و خط مشیهای مدیریتبرای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان میباشد. رضایت شغلی یک احساس مثبت و مطبوع برای ارزیابی شغلی یا تجربهی فرد است. از آنجا کهرضایت شغلی افراد در ارتباط مستقیم با زندگی آنهاست و همچنین با توجه به ادبیات، که رضایت شغلی میتواند بر میزان ...

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابط? علّی بین تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی با میانجیگری کیفیت زندگی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بود. پژوهش از نوع همبستگی(مدل‌یابی معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 200 نفر به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تعارض کار-خانواده(نت مایر، بولز و مک ماریان،1996)، مقیاس 54 ...

در این پژوهش میزان رضایتمندی شغلی مدیران و سرپرستان‏‎‎‏، اعضای هیات علمی و کارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت ‏‎(N=201)‎‏. رضایت شغلی توسط پرسشنامه شاخص توصیف شغلی ‏‎(JDI)‎‏ اندازه گیری شد. از مجموع 201 نفر شرکت کننده در تحقیق، 52 نفر (26%) در پست مدیریتی و سرپرستی، 68 نفر (34%) در پست هیات علمی و 81 نفر (40%) نیز در اداره های مختلف دانشکده ها نظیر اداره آموزش، اداره امور عمومی و خدمات، اداره حسابداری، واحد کتابخانه و غیره اشتغال ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب میان شغل و شاغل از بعد شخصیت و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان اداری و مالی زیرمجموعه اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران صورت گرفته است.در این مطالعه توصیفی پیمایشی مجموعاً 250 نفراز کارمندان در پژوهش شرکت کرده و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد شغلی شخصیتی هالند و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بوده است. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون t گروههای مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون خی ...
نمایه ها:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سلسله مراتب نیاز های مازلو ، منبع کنترل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معلمان می باشد. آگاهی از تاثیر رضایت شغلی، منبع کنترل و نیاز های معلمان در مدیریت کلان نیروی انسانی آموزش و پرورش اهمیت فراوانی دارد. نمونه آماری این پژوهش 202 نفر از معلمان ابتدایی منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 91- 92 به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، منبع کنترل درونی و بیرونی راتر، سنجش نیاز های مازلو و برگه اطلاعات شخصی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی در میان دبیران آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان زاهدان انجام گرفت. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دبیران تربیت بدنی ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان زاهدان تشکیل می دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان86 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های مدیریت تعارض، هوش هیجانی و رضایت شغلی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها ا ...

رضایت شغلی یکی از ابعاد اصلی نگرشهای شغلی می باشد که به شدت رفتار و عملکرد فرد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. کارکنان متخصص و مستعد سازمان سرمایه و دارایی با ارزشی هستند که حفظ و بهره مندی از آنها مستلزم برآوردن انتظارات و افزایش رضایت شغلی شان می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(کارشناس و بالاتر) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشتمل بر 750 ن ...
نمایه ها:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی رضایت‌مندی شغلی به رضایت‌مندی بیماران و عوامل موثر بر آن در پرسنل شاغل در بیمارستان آموزشی درمانی آیت‌الله طالقانی انجام شده است ، در این پژوهش 92 نفر پرسنل که جامعه پرسنل بیمارستان را تشکیل می‌دهند در تحقیق شرکت اداه شده‌اند و هم چنین 200 نفر بیمار بستری در بهشهای مختلف بیمارستان در این تحقیق شرکت داشتند. جهت بررسی رابطه رضایت‌مندی شغل، از پرسشنامه‌ای حاوی 52 سئولا استفاده گردیده که 10 سئوال در پرسشنامه مشخصات فرید واحدهای پژو ...

از آنجائیکه مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می‌باشد باید به آن توجه کافی صورت پذیرد. در این زمانه زندگی انسان سرشار از فشارهای شغلی است و برای همین مهمترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل فشارزای شغلی و طرق مقابله با آنها می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش صرفا پیدا نمودن روابط همبستگی میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی و خستگی مفرط شغلی نیست بلکه اهداف اصلی تحقیق عبارتند از : 1 - شناخت روابط علت و معلولی و پیوستگی‌های میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی و خستگی مفرط شغلی 2 - بررسی ...