عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رضایت شغلی به دو دلیل عمده دارای اهمیت می باشد: یکی بخاطر احساس مسئولیت مدیران در برابر کارکنان یعنی از نظر اخلاقی اهمیت دارد، و دیگری افزایش کارایی و بهره وری و کاهش غیبت کارکنان به دلیل افزایش رضایت شغلی دارای اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران انجام گرفت. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و همچنین با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مشاوره گرایش: مشاوره و راهنمایی   عنوان بررسی رابطه بین سخت‌رویی و خودکارآمدی و رضایت‌شغلی معلمان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی ناحیه‌یک شهرستان شهریار   استاد راهنما دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی   دانشجو طیبه نصیری اسفند ماه سال 1387 هر سازمانی با نیروی انسانی پابرجا و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود، بنابر این توجه به ویژگی‌های شخصیتی وسبک های شناختی مثل: سخت رویی و باورهای خودکارآمدی، عوامل رضای ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان بود. این مطالعه از دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی تشکیل شده است. فرضیه اصلی اول) بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی دوم) بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. فرضیه فرعی اول) بین مهارت درون فردی و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. فرضیه فرعی دوم) بین مهارت بین فردی و رضایت شغلی کارکنان رابطه ...

با توجه به اهمیت بخش سلامت ونقش کارکنان مخصوصاً پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی درمانی واهمیت رضایت شغلی آنان در بهبود کارایی سازمانها،تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای کارآفرینی شاغلین و رضایت شغلی آنان انجام شد.هدف بررسی ومقایسه این رابطه بین زنان ومردان بود.جامعه آماری تحقیق ، شاغلین بیمارستان شهید کامیاب مشهد بود وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر برآورد شد که 116 نفر مرد و124 نفر زن بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه که بخشی از آن محقق ساخت و بصو ...

میزان رضایت شغلی نشاندهنده نگرش مثبت یا منفی کارکنان نسبت به حرفه خودشان است که تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار میگیرد. رضایت شغلی گروه جانبازان میتواند تأثیر مستقیم بر کیفیت کار جانبازان بگذارد. در این راستا پژوهشی با هدف بررسی میزان رضایت شغلی جانبازان ورزشکار در استان گلستان انجام گرفته است. به منظور تعیین میزان رضایت شغلی تعداد381 نفر از گروه جانبازان به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي در ادارات استان گلستان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هاي معتبر و استاندارد ...

از بین عوامل تاثیر گذارجامعه شناختی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کمتر به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده ، لذا بررسی مقایسه ای رابطه ی سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین معلمان رسمی و حق التدریس در شهر مراغه هدف اصلی این تحقیق می باشد . این تحقیق به دلیل مناسبت و مطابقت بیشتر از نظریه های پاتنام ، فوکویاما ، هرزبرگ ، ج. اس آدامز بهره گرفته است . تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام شده ، و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است . جامعه ی آماری این تحق ...

ضررورت توجه به نیروی انسانی که بزرگترین سرمایه های سازمان در جوامع امروز هستند بسیا ری از مدیران را برآن داشته تا درخصوص عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان توجه ویژه نشان دهند . یکی از این عوامل موثر رضایت شغلی است که نقش اساسی در چگونگی و کیفیت انجام وظایف کارکنان دارد و می تواند بر بسیاری جوانب دیگر فعالیت کارکنان تاثیر گذار باشد . در این پژوهش تاثیر شش عامل به عنوان عوامل برگزیده در رضایت شغلی کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی رابط ...

در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر روی رضایت شغلی کارکنان هستیم. ابزار سنجش رضایت شغلی کارکنان، شاخص توصیفی شغلی JDI می باشد و با توجه به جنبه های اصلی رضایت شغلی که عبارتنداند از : ماهیت کار، دستمزد، فرصیت های ترفیع، سرپرستان و همکاران، سوالات و فرضیه ها طرح می گردد. ( رابینز- حاج 1389 : 94 ) ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با مقیاس های متداول رضایت شغلی و الهام از پرسشنامه شاخص توصیفی شغلی JDI تنظیم می گردد. در پایان به این نتیج ...

مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده هر سازمان انسان‌هایی هستند که به عنوان نیروهای فعال، موتور محرک برای دستیابی به اهداف سازمان می‌باشند. پی‌گیری میزان رضایت شغلی این نیروها نیز مهم‌ترین عامل در چرخه‌ی ساز و کار سازمان است؛ هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. برای دست یابی به هدف مذکور از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. برای این منظور تعداد 106 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان مورد مطالعه که شامل مدیران، کارمندان و کارشنا ...
نمایه ها: